ZAKLJUČAK O NAČINU I USLOVIMA PRENOSA KOŠNICA

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20),na osnovu Zaključka Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.31/20) i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 27.04.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
ZAKLJUČAK
o načinu i uslovima prenosa košnica
Član 1.
Ovim zaključkom uređuje se prenos košnica sa teritorije opštine Bratunac na druge opštine u BiH, kao i prenos košnica sa drugih opština na teritoriju opštine Bratunac.
Član 2 .
 Prilikom prenosa košnica iz člana 1.ovog Zaključka lica koja vrše prenos istih moraju ispunjavati sledeće uslove i to:
• Da posjeduju odobrenje o registraciji od nadležnog organa
• Da su pčele pregledane
• Tačnu relaciju kretanja , kao i ime i prezime lica koje vrši prevoz
• Obavezno javljanje predsjedniku Udruženja pčelara „KESTEN“ i „PROPOLIS“
• Ugovor sa vlasnikom zemlje na kojoj se smještaju košnice
Član 3.
Stavlja se van snage Zaključak o zabrani prenosa košnica br.02-020-150-12/20 od 22.04.2020.godine.
Član 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se za vrijeme trajanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske, i biće objavljen u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
Izvor: www.opstinabratunac.com