Vlasenica: Javni poziv za zauzimanje javnog prostora u dane vašara

Na osnovu člana 2, 4. i člana 10. Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Vlasenica“ broj 11/17) načelnik opštine Vlasenica, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za zauzimanje javne površine u dane vašara 12.10.2019. godine

Pozivaju se sva fizička i pravna lica koja imaju namjeru da u dane vašara 12.10.2019. godine obavljaju ugostiteljsku, trgovinsku i druge djelatnosti na području opštine Vlasenica, da podnesu zahtjev za zauzimanje javne površine Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sledeće:

Kopiju lične karte,
kopiju uplatnice kao dokaz o uplati za zauzimanje javne površine.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 11.10.2019. godine.