Srebrenica: Javni poziv za prijavu u vezi sa finansiranjem/sufinansiranjem sportskih klubova, udruženja građana i ostalih nevladinih organizacija

SrebrenicaNa osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 12., 16. i 19. Zakona o sportu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 4/02), Zakona o udruženjima i fondacijama RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 52/2001 i 42/2005) i člana 57. Statuta opštine Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica“, broj 2/2018), načelnik opštine Srebrenice donosi:

JAVNI POZIV

o finansiranju/sufinansiranju sportskih klubova, udruženja građana i ostalih nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2019. godini

1. Sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se sportskim klubovima, Udruženjima građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja Opštine Srebrenica u cilju finansiranja/sufinansiranja troškova aktivnosti za redovnu djelatnost i sportska takmičenja,projekata u 2019. godini, iz budžeta Opštine Srebrenica za kalendarsku 2019. godinu.

Ukupan iznos sredstava iz budžeta Opštine Srebrenica u 2019. godini, namijenjenih za finansiranje sportskih klubova, Udruženja građana i Nevladinih organizacija po javnom pozivu iznosi 126.900,00 KM – Grant 4152213 tekući grantovi sportskim,omladinskim organizacijama i udruženjima.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na Javni poziv imaju sportski klubovi, Udruženja građana i Nevladine organizacije koji su registrovani na teritoriji Opštine Srebrenica, odnosno imaju sjedište na području Opštine Srebrenica.

Nevladina organizacija ili Udruženje građana koja apliciraju po ovom Javnom pozivu,mogu kandidovati jedan (1) projektni prijedlog.

Nevladine organizacija ili Udruženje građana koja su već uvrštena na budžet Opštine Srebrenica ne mogu aplicirati na ovaj Javni poziv.

2.Raspodjelu sredstava vrši Komisija za finansiranje/sufinansiranje sportskih klubova,Udruženja građana i ostalih Nevladinih organizacija sa teritorije opštine Srebrenica za 2019 godinu, koju imenuje Načelnik opštine.

3. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA SPORTSKIM KLUBOVIMA

A. Opšti kriteriji
– ispunjen i potpisan prijavni obrazac ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva,
– rješenje o registraciji kod nadležnog organa kojim se dokazuje da je klub registrovan na teritoriji opštine Srebrenice (kopija),
– program rada za 2019. godinu potpisan i ovjeren od ovlašćenog lica,
– Ugovor o zakupu ili drugi dokument kojim je obezbjeđen prostor za realizaciju aktivnosti.

B. Posebni kriteriji za sportske klubove (kriteriji koji se boduju)

1.Stručni rad sa mlađim selekcijama ( 1-5 bod.),
2.Broj članova i aktivnih sportista u klubu ( 5-20 bod.),
3.Tradicija kluba i postignuti rezultati ( 1-10 bod.),
4.Broj i stepen takmičenja u kome se takmiče selekcije kluba : mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori,seniori ( 2-10 bod.),
5.Pripadnost prioritetnoj grupi sporta prema Pravilniku o kategorizaciji sportova u Republici Srpskoj (Član 5).
I Kategorija 20 bodova, II Kategorija 10 bodova, III Kategorija 7 bodova, IV Kategorija 5 bodova, V Kategorija 3 boda.
6. Obavezno takmičenje u nekoj od liga koju organizuje krovni savaz ili asocijacija ( 1- 10 bod.),

7. Učešće kluba na međunarodnim takmičenjima (1-10 bod.)

Za kategorizaciju sportova koristiće se pravilnik o kategorizaciji sportova u Republici Srpskoj. Sportovi koji nisu obuhvaćeni ovom kategorizacijom, a budu formirani nakon donošenja ove Odluke svrstavaju se u petu kategoriju.

B.1 Kriteriji za dodjelu sredstava NVO i UG

Prioritetni projekti iz oblasti koje će se bodovati na ovom Javnom pozivu su:

1. Obrazovanje,
2. Zdravstvo,
3. Socijalna zaštita i ljudska prava,
4. Mladi i volonterizam,
5. Životna sredina i energetska efikasnost
6. Gender,
7. Prevencija protiv incidenata motivisanih predrasudama i mržnjom

B.2 Kriteriji koji se boduju

1. Broj angažovanih stručnih lica za realizaciju projekta, (1-10 bodova)
2. Procenat finansijskog učešća u projektu, (1-10 bodova)
3. Vezanost programa projekta za oblast iz Javnog poziva (1-10 bodova)
4. Obuhvaćenost ciljne grupe (1-10 bodova)

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SPORTSKE KLUBOVE

4. Uz popunjen i ovjeren prijavni obrazac aplikanti su dužni priložiti:

– Prijedlog projekta na službenom obrascu
– Rješenje o registraciji kod nadležnog organa kojim se dokazuje da je klub registrovan na teritoriji opštine Srebrenica (kopija),
– Ugovor sa bankom s navedenim transakcijskim računom ( kopija),
– Program rada za 2019 godinu.
– Ugovor o zakupu ili drugi dokument kojim će biti obezbjeđen prostor za realizaciju programa
– Dokaz kluba o imenovanju ovlašćenog lica.
– Dokaz o licenci,
– Izjava o broju članova ,
– Dokaz o broju i stepenu takmičenja ,
– Dokaz o učestvovanju na takmičenju koji organizuje krovni savez,
– Dokaz o učestvovanju na međunarodnom takmičenju,
– Finansijski izvještaj ukoliko je sportski klub dobijao sredstva Opštine Srebrenice u predhodnoj godini.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UG i NVO

Uz popunjen i ovjeren prijavni obrazac aplikanti su dužni priložiti:

– Prijedlog projekta na službenom obrascu,
– Pregled budžeta,
– Izjava o podobnosti (obrazac),
– Izjavu o procentu sufinansiranja projekta,
– Rješenje o registraciji kod nadležnog organa kojim se dokazuje da je udruženje/organizacija registrovana na teritoriji opštine Srebrenica (kopija),
– Ugovor sa bankom s navedenim transakcijskim računom ( kopija),
– Program rada za 2019 godinu.
– Ugovor o zakupu ili drugi dokument kojim će biti obezbjeđen prostor za realizaciju programa
– Odluka skupštine udruženja/organizacije o imenovanju ovlašćenog lica.
– Finansijski izvještaj ukoliko je NVO,UG dobijao sredstva Opštine Srebrenice u prijedhodnoj godini.

Napomena: Aplikanti mogu predati i fotokopije navedenih dokumenata koje moraju biti ovjerene.

Način i rok podnošenja aplikacije na Javni poziv

5. Aplikacioni obrasci sa dokumentacijom se predaju u zatvorenoj koverti u Šalter Sali opštine Srebrenica sa naznačenom adresom Opština Srebrenica ul. Srebreničkog odreda bb Srebrenica 75430 sa naznakom „Komisija za finansiranje/sufinansiranje sportskih klubova, Udruženja građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2019 godini – NE OTVARAJ“ ili putem pošte.

6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava Komisija donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka iz Javnog poziva za dostavu zahtjeva o dodjeljivanju sredstava, i
objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Srebrenica.

7. Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na prijedlog Odluke o raspodjeli
sredstava u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Odluke o raspodjeli
sredstava.

Prigovor se podnosi Načelniku opštine Srebrenica u pisanoj formi, u prijemnu
kancelariju Opštinske uprave, lično ili putem pošte.

8. Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Načelnik Opštine u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o raspodjeli sredstava se takođe objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj
internet stranici Opštine Srebrenica, i dostavlja u pisanoj formi svakom aplikantu
pojedinačno.

Opština Srebrenica zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljajavaju zadate kriterije.

9. Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Opštine Srebrenica, oglasnoj tabli Opštine Srebrenica i biće otvoren do 01.03.2019 godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Odjeljenju za Društvene djelatnosti i javni servis opštinske uprave Opštine Srebrenica.

10. Neblagovremene kao i nepotpune prijave se neće razmatrati.

11. Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mejl odjeljenja ddjs@srebrenica.gov.ba
Obrađivač: B.K

Načelnik opštine Srebrenica
Mladen Grujičić

Sve potrebne informacije pronađite OVDJE