SREBRENICA: JAVNI POZIV ZA DODJELU GRAĐEVINSKIH KONTEJNERA

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za iskazivanje zainteresovanosti za realizaciju projekta ekonomskog
osnaživanja ruralnih područja-pomoć održivom povratku i interno raseljenim osobama na
području opštine Srebrenica – kroz dodjelu građevinskih kontejnera
I
Predmet javnog poziva je: Realizacija projekta ekonomskog osnaživanja ruralnih područja – pomoć
održivom povratku i interno raseljenim osobama na području opštine Srebrenica kroz dodjelu
građevinskih kontejnera.
OPŠTI USLOVI:
1.Da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji opštine Srebrenica;
2.Da podnosilac zahtjeva ima vlasništvo nad posjedom na kome se instalira građevinski kontejner
(ili da živi u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom posjeda na kome se instalira dodjeljeni
kontejner) – posjed mora biti na teritoriji opštine Srebrenica;
3.Da podnosilac zahtjeva nije koristio sredstva za obnovu i rekonstrukciju stambenog objekta od
međunarodnih i domaćih institucija i organizacija.
II
Za iskazivanje zainteresovanosti povratnika i interno raseljenih lica za podršku u rješavanju
povratka u ruralna područja kroz dodjelu građevinskih stambenih kontejnera podnosilac
zahtjeva je dužan priložiti sledeću dokumentaciju:
1. Zahtjev za dodjelu građevinskog kontejnera (šalter sala opštine Srebrenica);
2. Ovjerena kopija lične karte izdata od strane MUP Srebrenica;
3.CIPS potvrda (Policijska stanica Srebrenica);
4.Posjedovni list za zemljište na kojem podnosilac zahtjeva planira da postavi građevinski
stambeni kontejner (Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka
područna jedinica Srebrenica)

5.Kućna lista (šalter sala opštine Srebrenica)
6.Potvrda – uvjerenje ili izjava da podnosilac zahtjeva nije koristio donaciju (šalter sala
opštine Srebrenica);
7.Izjava data pred nadležnim organima da će podnosilac zahtjeva izraditi betonsku podlogu za
postavljanje građevinsko stambenog kontejnera minimalnih dimenzija 6 h 2,4 m, na posjedu na kome
se instalira kontejner (šalter sala opštine Srebrenica);
III
Da bi podnosilac zahtjeva ostvario pravo na dodjelu građevinskog stambenog kontejnera treba da
iskaže namjeru i potrebu za dodjelom građevinskog stambenog kontejnera i da ispuni Opšte uslove
odnosno dostavi potrebnu dokumentaciju.
Zahtjev za dodjelu uz dokumentaciju predaje se na adresu opštine Srebrenica, neposredno u šalter
sali opštine ili preporučeno putem pošte, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani
koverte, mora biti navedeno: „ Za iskazivanje zainteresovanosti za realizaciju projekta
ekonomskog osnaživanja ruralnih područja-pomoć održivom povratku i interno raseljenim
osobama na području opštine Srebrenica- kroz dodjelu građevinskih kontejnera“.
IV
Odabir korisnika pomoći će izvršiti Komisija koju imenuje Načelnik opštine,a koja će nakon
sprovedenih procedura predložiti načelniku opštine listu korisnika koji ispunjavaju uslove za
dodjelu na korištenje građevinsko-stambenih kontejnera (prijedlog liste), kako bi načelnik
opštine sa istima potpisao Ugovor o dodjeli na korištenje građevinsko-stambenih kontejnera.
V
Javni poziv će biti objavljen na veb stranici opštine Srebrenica i oglasnoj ploči opštine
Srebrenica. Poziv će biti otvoren do 21.08.2020. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.