Srebrenica: Javni poziv za dodjelu građevinskih kontejnera

Predmet javnog poziva je realizacija projekta ekonomskog osnaživanja ruralnih područja – pomoć održivom povratku i interno raseljenim osobama na području opštine Srebrenica kroz dodjelu građevinskih kontejnera.

Opšti uslovi:

1.Da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji opštine Srebrenica;

2. Da podnosilac zahtjeva ima vlasništvo nad posjedom na kome se instalira građevinski kontejner (ili da živi u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom posjeda na kome se instalira dodjeljeni
kontejnera) – posjed mora biti na teritoriji opštine Srebrenica;

3. Da podnosilac zahtjeva nije koristio sredstva za obnovu i rekonstrukciju stambenog objekta od međunarodnih i domaćih institucija i organizacija.

Za iskazivanje zainteresovanosti povratnika i interno raseljenih lica za podršku u rješavanju povratka u ruralna područja kroz dodjelu građevinskih stambenih kontejnera podnosilac zahtjeva je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za dodjelu građevinskog kontejnera (šalter sala opštine Srebrenica);

2. Ovjerena kopija lične karte izdata od strane MUP Srebrenica;

3. CIPS potvrda (Policijska stanica Srebrenica);

4. Posjedovni list za zemljište na kojem podnosilac zahtjeva planira da postavi građevinski stambeni kontejner (Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka područna jedinica Srebrenica)

5. Kućna lista (šalter sala opštine Srebrenica)

6. Potvrda – uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije koristio donaciju (šalter sala opštine Srebrenica);

7. Izjava data pred nadležnim organima da će podnosilac zahtjeva izraditi betonsku podlogu za postavljanje građevinsko stambenog kontejnera minimalnih dimenzija 6 h 2,4 m, na posjedu na kome se instalira kontejner (šalter sala opštine Srebrenica);

Poziv je otvoren do 15.11.2019. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Cijeli tekst Javnog poziva pogledajte na linku: Javni poziv