Opština Srebrenica: Prijem pripravnika

SrebrenicaNa osnovu odredaba člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16 ), člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 95. stav. 3. Statuta opštine Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica“,broj 2/18),a u skladu sa „Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS“, koja je donijeta dana 10.07.2018. godine od strane Upravnog odbora JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Odluka broj: 02.7.6/0601-58-2/18, Načelnik opštine Srebrenica, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu Srebrenica

Načelnik opštine Srebrenica oglašava Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Srebrenica sa visokom stručnom spremom, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana- pet izvršilaca i to:
1.Profesor tehnike i informatike sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova…………………………1 izvršilac,
2.Diplomirani ekonomista sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.……………………………………..2 izvršioca,
3.Diplomirani inžinjer stočarstva sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova…………………………1 izvršilac,
4.Bakalaureat bachelor sigurnosnih i mirovnih studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova..1 izvršilac,

Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova u tom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, i koje prema zakonu treba položiti stručni ispit za rad u upravi nakon okončanja pripravničkog staža. Vrijeme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca uračunava se u pripravnički staž.
Pripravnički staž sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi
1.da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
5.da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.
6.da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi
Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove i to:
1.stručna sprema:
-kandidati pod rednim brojem I/1, profesor tehnike i informatike sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
-kandidati pod rednim brojem I/2 diplomirani ekonomista sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova
-kandidati pod rednim brojem I/3 diplomirani inžinjer stočarstva sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova
-kandidati pod rednim brojem I/4 bakalaureat bachelor sigurnosnih i mirovnih studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova
2.da prvi put zasnivaju radni odnos u traženom stepenu obrazovanja,
3.da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao nezaposleno lice.

Sukob interesa
Da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Potrebna dokumenta
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6. mjeseci)
-izvod iz matične knjige rođenih,
-fotokopiju lične karte,
-fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
-original uvjerenje osnovnog ili višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od šest mjeseci ),
-uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao nezaposleno lice,
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),
-ovjerenu izjavu iz tačke III pod tačke 5. i 6.
-ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa
-ovjerene izjavu da prvi put zasniva radni odnos u traženom stepenu obrazovanja,
-uvjerenje o radnom odnosu provedeno kod drugog poslodavca koje se uračunava u pripravnički staž.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće pozvani na ulazni intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u šalter sali opštine Srebrenica svakim radnim danom u vremenu od 07 do 15 časova, ili putem pošte na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb „Komisiji za prijem pripravnika.“
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa u Dnevnim novinama „Glas Srpske“. Javni konkurs će biti objavljen i na Oglasnoj tabli opštine Srebrenica i na web stranici opštine Srebrenica.
Za dodatna obavještenja o javnom konkursu kandidati se mogu obratiti Vladanu Milovanoviću, šefu kabineta načelnika opštine Srebrenica na broj telefona 056/445-507.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
O rezultatima konkursa, svi kandidati biće pismeno obavješteni.
Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Izvor: ZZZRS