Održan sastanak Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Srebrenica

U prostorijama UNDP-a u Srebrenici održan je 19. redovni sastanak Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Srebrenica.

Na ovom sastanku definisane su konačne mjere socijalne politike i aktivnosti koje će SZI Komisija i Operativni tim realizovati u okviru Akcionog plana 2017/2018, a koje će biti u funkciji podrške zapošljavanja socijalno isključenih grupa stanovništva lokalne zajednice.

Komisija SZI je odredila svoje poslove za narednu godinu: Ažuriranje analize situacije, sa naglaskom na uzročnu analizu nezaposlenosti marginalizovanih grupa; procjena institucionalnih kapaciteta, priprema i razvoj Akcionog plana; prezentacija rezultata analize Akcionog plana i posebno usmjerenih projekata; utvrđivanje prioritetnih intervencija; konstantni rad na obezbjeđivanju uspostavljenih referalnih mehanizama; podrška tehničkim partnerima i saradnja sa drugim agencijama koje učestvuju u projektu.

Projekat je zajednička inicijativa UNDP-a, UNICEF-a i UNHCR-a koja se temelji se na prethodno realizovanoj i tekućoj podršci opštinama u regiji Birač, te potiče na međuopštinsku i regionalnu saradnju kako bi se pružila podrška partnerskom pristupu.