IV redovna sjednica SO Bratunac

opstina bratunacČetvrta redovna sjednica Skupštine Opštine Bratunac biće održana 11. aprila, sa početkom u 10 sati u skupštinskoj sali u zgradi Doma kulture u Bratuncu.

Na dnevnom redu su tačke:

1.  USVAJANjE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA TREĆE REDOVNE SJEDNICE SO-e BRATUNAC

2.   INFORMACIJA O REALIZACIJI SKUPŠTINSKIH ZAKLjUČAKA SA PRETHODNE SJEDNICE SO-e

3.  PRIJEDLOG  RJEŠENjA O RAZRJEŠENjU  VD  SEKRETARA SO-E BRATUNAC

4.  PRIJEDLOG  RJEŠENjA  O IMENOVANjU SEKRETARA SO-E BRATUNAC

5.PRIJEDLOG  RJEŠENjA  O RAZRJEŠENjU VD NAČELNIKA ODJELjENjA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BRATUNAC

            A)   ODJELjENjA ZA OPŠTU UPRAVU

            B)   ODJELjENjA ZA FINANSIJE

            C)   ODJELjENjA ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

            D)  ODJELjENjA ZA PROSTORNO UREĐENjE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

6.PRIJEDLOG RJEŠENjA  O IMENOVANjU NAČELNIKA ODJELjENjA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BRATUNAC

          A)    ODJELjENjA ZA OPŠTU UPRAVU

           B)   ODJELjENjA ZA FINANSIJE

           C    ODJELjENjA ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

           D)  ODJELjENjA ZA PROSTNORNO UREĐENjE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

7.  ODLUKA O IMENOVANjU DVA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENjU VD ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

9. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VD ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

10. PRIJEDLOG  ODLUKE O RAZRJEŠENjU  MRTVOZORNIKA U JZU DOM ZDRAVLjA BRATUNAC 

11. PRIJEDLOG  ODLUKE O IMENOVANjU MRTVOZORNIKA U JZU DOM ZDRAVLjA BRATUNAC

12. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA  U MZ BRATUNCA

13. PRIJEDLOG  ODLUKE O STRATEGIJI RAZVOJA OPŠTINE BRATUNAC OD 2017-2022.GODINE

14.  PRIJEDLOG  ODLUKE O KOMUNALNIM NAKNADAMA

15.PRIJEDLOG ODLUKE O  POTVRĐIVANjU  I  IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU    DUŽNOSTI U JAVNIM USTANOVAMA

                A) JZU DOM ZDRAVLjA BRATUNAC

                B) JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRATUNAC

               C) JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „RADOST“BRATUNAC

16. PRIJEDLOG  ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BRATUNAC

              A) JZU DOM ZDRAVLjA BRATUNAC-ZA IMENOVANjE DIREKTORA I 3 ČLANA UPRAVNOG ODBORA

                B) JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRATUNAC-ZA IMENOVANjE DIREKTORA I 3 ČLANA UPRAVNOG  ODBORA

               C) JU DOM KULTURE BRATUNAC-ZA IMENOVANjE DIREKTORA I 3 ČLANA UPRAVNOG ODBORA

                D)  JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE“RADOST“BRATUNAC-DIREKTORA I 5

                     ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

               E) JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA-ZA IMENOVANjE 3 ČLANA UPRAVNOG ODBORA

  17. PRIJEDLOG ODLUKE  O IMENOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE  KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE  DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BRATUNAC     

18. IZVJEŠTAJ UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2016. GOD.

                A) IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA JZU DOM ZDRAVLjA BRATUNAC

                B) IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA JU DOM KULTURE BRATUNAC

                C) IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA JU TURISTIČKE ORGANIZACIJE BRATUNAC

                D) IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BRATUNAC

                E) IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE    

                   „RADOST“ BRATUNAC

19. IZVJEŠTAJ O RADU JAVNIH  USTANOVA OPŠTINE  BRATUNAC ZA 2016.GODINU.

A)  JZU DOM DOM ZDRAVLjA  OPŠTINE  BRATUNAC

 B)  JU DOM KULTURE  OPŠTINE BRATUNAC

C)  JU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BRATUNAC

D)  JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BRATUNAC

E)  JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

20 PROGRAM O NAČINU KORIŠTENjA NOVČANIH SREDSTAVA  PRIKUPLjENIH NA OSNOVU  PRIHODA OD POSEBNIH VODNIH NAKNADA U 2017.GODINI

21. PROGRAM KORIŠTENjA PRIHODA OD POSEBNIH NAMJENA ZA ŠUME  U 2017.GODINI.

22.PLAN KORIŠĆENjA SREDSTAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA KOJA IMAJU SJEDIŠTE NA PODRUČJU OPŠTINE BRATUNAC ZA REALIZACIJU POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA.

23. PROGRAM RAZVOJA SPORTA OPŠTINE BRATUNAC ZA PERIOD 2017-2022.GODINU

24..PROGRAM UREĐENjA GRADSKOG-GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U 2017.GODINI

25.PROGRAM  SANACIJE ODRŽAVANjA LOKALNIH PUTNIH PRAVACA NA PODRUČJU OPŠTINE BRATUNAC

26.PROGRAM ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNjE ZA 2017.GODINI

27. ODBORNIČKA PITANjA