Bratunac: Održana sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama

Tokom 2017. godine Služba za zaštitu i spasavanje opštine Bratunac provodila je niz aktivnosti na prevenciji i gašenju požara, a tokom prethodne godine na području opštine nije bilo poplava i većih klizišta. Ovo je rečeno na sjednici Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama koja je održana u Bratuncu.

Na sjednici je izložen i plan rada za 2018. godinu.

Na području opštine Bratunac u 2017. godini zbog požara na bivšoj Načelnik opštine Bratunacdeponiji smeća u Zagonima, nedaleko od Bratunca, u nekoliko mjesnih zajednica ove opštine proglašeno je vanredno stanje, koje je ukinuto nakon sanacije deponije.

„Uporedo sa gašenjem požara, izvršili smo sanaciju deponije, koja je zatvorena za upotrebu, a otpad se odvozi na regionalnu deponiju Crni vrh kod Zvornika“, izjavio je ranije načelnik opštine Nedeljko Mlađenović.

Opštinski štab za vanredne situacije obavlja sljedeće poslove:
rukovodi i koordinira rad subjekata sistema zaštite i spasavanja i snaga zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na sprovođenju utvrđenih zadataka; rukovodi i koordinira sprovođenje mjera i zadataka civilne zaštite; rukovodi i koordinira sprovođenje mjera i zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije uzimajući u obzir potrebe održivog razvoja i smanjenja ugroženosti i rizika od budućih vanrednih situacija; prati stanje i organizaciju sistema zaštite i spasavanja i predlaže mjere za njihovo poboljšanje; naređuje upotrebu snaga zaštite i spasavanja, sredstava pomoći i drugih sredstava koja se koriste u vanrednim situacijama; stara se o redovnom informisanju i obavještavanju stanovništva o rizicima i opasnostima i preduzetim mjerama za smanjenje rizika od katastrofa; sarađuje sa nadležnim organima zaštite i spasavanja susjednih država u
vanrednim situacijama; naređuje pripravnost-spremnost za vanrednu situaciju; procjenjuje ugroženost od nastanka vanredne situacije, kao i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.