SAOPŠTENJE ZA MEDIJE TIMA „MAJA“


U okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansir aga Fond UN-a zaizgradnjumira (UN PBF) otpočela je realizacija projekta ,,Saradnja i kultura za budućnost’’.Nosilac projekta je Udruženje žena ,,Maja’’ iz Bratunca (BiH), a partneri na projektu su Udruženje žena ,,Priroda’’, iz Bratunca (BiH), Udruženje žena ,,Vila’’ iz Ljubovije (Srbija) i NVO Kisele vode iz Bijelog Polja (Crna Gora).
Realizacijom projektnih aktivnosti će biti uspostavljena saradnja između tri projektna grada kroz uspotavljenu saradnju između predstavnika lokalne uprave, NVO-a, centara za kulturu i turističkih organizacija; organizovane radionice sa temama koje promovišu suživot i zajednički identitet, promovisani različiti kulturni, istorijski i turistički sadržaji 3 projektna te organizovane najmanje 3 kulturne inicijative/manifestacije u 3 projektna grada (Bratunac, Ljubovija i Bijelo Polje).
Ciljevi projekta su:
• Povećati toleranciju, dijalog i povjerenje kroz promociju suživota i uvažavanja različitosti između različitih društvenih grupa i naroda tri grada Bratunac-BiH, Ljubovija-Srbija i Bijelo Polje- Crna Gora, razvijati kapaciteti 4 organizacije civilnog društva da kroz partnerski rad NVO-a, te lokalnih uprava i lokalnih institucija povećavaju stepen tolerancije i dijaloga u svojim sredinama kroz organizaciju i prezentaciju aktivnosti koje promovišu različitosti koje spajaju
• Obogatiti kulturnu i turističku ponuda u 3 grada iz 3 države koja se temelji na individualnoj i zajedničkoj tradiciji i kulturnim identitetima projektnih gradova, Uspostavljenje saradnje između tri projektna grada kroz saradnju između predstavnika lokalne uprave, NVO-a, centara za kulturu i turističkih organizacija
• Povećati znanja i vještine u individualnom radu i radu u partnerstvu kroz organizovanje i provođenje zajedničku organizaciju projektnih aktivnosti
Kroz realizaciju projektnih aktivnosti biće uključeno najmanje 100 korisnika/ca iz Bratunca, Ljubovije i Bijelog Polja, žene i muškarci, multietnička grupa, a kroz podjelu lifleta i realizacijom manifestacija u 3 projektna grada najmanje 4000 građana biće upoznato sa projektnim aktivnostima.
Projekta će trajati 7 mjeseci (01.07.2020-01.02.2021 godine). Vrijednost ptojekta je 34589€, od čega je 15% učešće nosioca projekta i partnera na projektu.

Kontakt osobe:
Za BIH – Nada Marković,UŽ Maja, 00387 65 217 501, jelika@spinter.net
Željana Pjevalica, UŽ Priroda, 00387 65 414 801, priroda@teol.net
Za Crnu Goru – Sabina Ramović, NVO Kisele Vode, 069 273 138/ 069 056 366 kiselevodebp@gmail.com
Za Srbiju – Rada Trijić, UŽ Vila, 00381 64 807 49 06, radmilatri@gmail.com