Vlasenica: Javni poziv za podršku privrednim subjektima za stvaranje novih radnih mjesta

opstina vlasenica1. Predmet

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava od strane opštine Vlasenica i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-a), za privredne subjekte (firme) koji su registrovane ili djeluju na teritoriji Opštine Vlasenica, u svrhu podrške stvaranju radnih mjesta i inkluzivnim politikama zapošljavanja.

2. Namjena

Podsticajna sredstva se dodjeljuju privrednim subjektima iz prerađivačke industrije koji su registrovani ili vrše svoje proizvodne ili prerađivačke djelatnosti na teritoriji opštine Vlasenica (vidjeti „4. Uslovi i kriteriji“), a koji su u periodu između 31. augusta 2016. i 31. augusta 2017. zapošljavanjem povećali broj radnih mjesta u opštini Vlasenica. Sredstva se dodjeljuju za već realizirano zapošljavanje u definiranom referentnom periodu u obliku retroaktivne naknade za stvorena nova radna mjesta. Cilj ovih naknada je podrška poslodavaca koji su već pokazali kapacitet za proširenje djelatnosti, ulaganje u mladu radnu snagu, i inkluzivno zapošljavanje.

3. Iznos sredstava

Podsticajna sredstva dodjeljuju se privrednim subjektima proporcionalno broju novozaposlenih koji zadovoljavaju tražene uslove i kriterije, pri čemu iznos zavisi i od karakteristika zaposelnika primljenih na nova radna mjesta, prema Tabeli 1. Ukupan budžet za podsticajna sredstva bit će određen na osnovu pristiglih prijava, ali neće prelaziti 100,000 KM. Jedna firma može dobiti sredstva maksimalno u iznosu od 40,000 KM.

Tabela 1: Iznos retroaktivnih naknada po kategorijama zaposlenih
Karakteristike zaposlenika na novim radnim mjestima Iznos retroaktivne naknade po zaposlenom (KM)
Između 18 i 25 godina, bez prethodnog radnog iskustva:
a. Žena 3,500
b. Muškarac 3,000
Između 26 i 45 godina starosti, bez prethodnog radnog iskustva:
c. Žena 3,000
d. Muškarac 2,500
e. Svi ostali zaposlenici 2,000

4. Uslovi i kriteriji

Privredni subjekti koji se prijavljuju za dodjelu sredstava treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
1. Privredni subjekt mora biti društvo za ograničenom odgovornošću (DOO) ili akcionarsko društvo (AD) ili zadruga ili samostalni preduzetnik (s.p.), sa registrovanom djelatnošću unutar područja „C – Prerađivačka industrija“ ili područja „A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov“ prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 .
2. Privredni subjekt mora biti registrovan
a. Na teritoriji opštine Vlasenica, ili
b. Na teritoriji neke druge opštine u Bosni i Hercegovini, sa podružnicom ili poslovnom jedinicom u kojoj vrši proizvodne i prerađivačke djelatnosti i zapošljava radnike na teritoriji opštine Vlasenica.
3. Privredni subjekt mora pokazati da je povećao broj zaposlenih između 31. augusta 2016. i 31. augusta 2017. godine u svojoj poslovnoj jedinici na teritoriji opštine Vlasenica, te da su za novozaposlene radnike redovno uplaćivani svi doprinosi.
4. Privredni subjekt mora pokazati da su izmirene sve ostale zakonske obaveze kod nadležne Poreske uprave.

5. Podnošenje prijava

Za učešće na javnom pozivu, uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Aktuelni izvod iz sudskog registra, kojim se dokazuje registracija na teritoriji opštine Vlasenica ili postojanje poslovne jedinice na prostoru opštine Vlasenica, te registrovane djelatnosti za koje je privredni subjekt ovlašten,
2. Ovjerena kopija Bilansa uspjeha za 2016. godinu,
3. Ovjerena kopija Poreskog uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama,
4. Izvještaj o broju zaposlenih radnika kod poslodavca iz Poreske uprave, i to
a. Stanje na dan 31.8.2016., i
b. Stanje na dan 31.8.2017.

Nakon odluke o dodjeli podsticajnih sredstava (vidjeti 7. Razmatranje prijava) a prije isplate dodijeljenih sredstava, privredni subjekt kojem se dodjeljuju finansijska sredstva kao naknada za zapošljavanje osoba iz gore navedenih kategorija a, b, c, i d mora dostaviti i potvrdu iz Poreske uprave za svakog takvog zaposlenika kojom se potvrđuje da nema prethodnog radnog iskustva.

Obrazac prijave možete preuzeti na web stranici www.opstina-vlasenica.org ili u prostorijama Opštine Vlasenica, kancelarija broj 15.

6. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 6.11.2017. godine do 12 h.
Dokumentacija se podnosi u Šalter salu opštine Vlasenica, sa naznakom „ Prijava na Javni poziv za dodjelu retroaktivnih naknada za podršku privrednim subjektima za stvaranje novih radnih mjesta u prerađivačkoj industriji ili poljoprivredi“ –NE OTVARATI.
Kopije priložene dokumentacije trebaju biti ovjerene.

7. Razmatranje prijava

Odluku o dodjeli podsticajnih sredstava donosi komisija koju će formirati UNDP i Opština Vlasenica, u roku od 7 dana nakon zatvaranja poziva i spisak korisnika će biti objavljen na web stranici opštine kao i na oglasnoj tabli.

U slučaju da iznos traženih sredstava premašuje ukupan budžet za ovaj javni poziv, u svrhu odluke o dodjeli podsticajnih sredstava, rangirat će se privredni subjekti prema kriterijima u Tabeli 2:

Tabela 2: Način rangiranja privrednih subjekata
Kriterij Indikatori Način ocjenjivanja Maks. poena
Značaj privrednog subjekta za lokalnu ekonomiju 1. Bruto dohodak 1 poen za svakih 50,000 BAM godišnjeg prometa u 2016.; maksimalno 100 poena za 5,000,000 BAM ili više godišnjeg prometa u 2016. 200
2. Broj zaposlenih 1 poen za svakog uposlenika; maksimalno 100 poena za 100 uposlenika ili više.
Društveni značaj privrednog subjekta
1. Broj zaposlenih mlađih od 25 godina u preduzeću 5 poena za svakog zaposlenog mlađeg od 30 godina; maksimalno 100 poena za 20 ili više zaposlenih mlađih od 25 godina. 200
2. Broj zaposlenih žena u preduzeću 10 poena za svaku zaposlenicu; maksimalno 100 poena za 10 ili više zaposlenica
Zapošljavanje u periodu od 31. augusta 2016 do 31. augusta 2017.

1. Broj novih radnih mjesta na kojima su zaposleni mlađi od 25 godina 10 poena za svako novo radno mjesto; maksimalno 100 poena za 10 ili više novih radnih mjesta na kojima su zaposleni mlađi od 25 godina 300
2. Broj novih radnih mjesta na kojima su zaposleni stariji od 45 godina 10 poena za svako novo radno mjesto; maksimalno 100 poena za 10 ili više novih radnih mjesta na kojima su zaposleni stariji od 45 godina
3. Broj novih radnih mjesta na kojima su zaposlene žene 10 poena za jedno novo radno mjesto; maksimalno 100 poena za 10 ili više novih radnih mjesta na kojima su zaposlene žene
Ukupno 700

8.Obaveze

Sa izabranim korisnicima će biti zaključen Ugovor, kojim se detaljno regulišu prava i obaveze potpisnika.

9.Ostale napomene

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u kancelariji br. 15 u Opštini Vlasenica ili na broj telefona 056/490-088

Obrazac prijave za retroaktivne naknade Vlasenica 20171026