Prijem sekretara – JU OŠ „Vuk Karadžić“ Bratunac

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 28.01.2021.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Bratunac

raspisuje

KONKURS

1. Sekretar  (puno radno vrijeme), lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme,do povratka radnika.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljnstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5.  škola će  pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje iz tačke 6. kandidat dostavlja uz konkursnu dokumentaciju.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduru prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom ;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduru prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18; i 26/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  44/17; 31/18; 84/19; 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave  kandidata neće se razmatrati.
Testiranje i intervju će se obaviti dana  04.02.2021. godine sa početkom u 1100 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koje ispunjavaju uslove konkursa.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljinja u dnevnom listu „Glas Srpske“
Prijave  sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Bratunac, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično  u sekretarijat škole.

Izvor: www.zzzrs.net