Prijem radnika – Opštinska uprava opštine Srebrenica

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 27.08.2020.
Broj izvršilaca: 8

OPIS RADNOG MJESTA

Broj: 01-014- 441
Na osnovu  člana 77. i  78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 ), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, osnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:42/17) Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2020. godini (01-014-05/20 do 05.01.2020. godine.) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Srebrenica ( „Službeni glasnik opštine Srebrenica“, broj: 2/17 ), Načelnik opštine Srebrenica, r a s p i s u j e :

J A V N I  K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica

I-Raspisuje se Javni  konkurs za  popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme  u opštinskoj upravi opštine Srebrenica, i to na pozicije :

U Odjeljenje za privredu i razvoj:
1. Veterinarski inspektor……………1 izvršilac,

U odjeljenju za društvene djelatnosti :
2. Samostalni stručni saradnik za sport, kulturu, omladinu, NVO i UG……..1 izvršilac,
3. Vatrogasac………….2 izvršioca,

U odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove:
4. Komunalni policajac………….1 izvršilac,

U odjeljenju za opštu upravu:
5. Stručni saradnik u mjesnoj kancelariji Skelani za matične evidencije, prijem podnesaka i ovjere…………1 izvršilac,
6. Radnik na održavanju higijene……………1 izvršilac,

U stručnu službu načelnika i zajedničkih poslova :
7. Tehničko lice za rad u štampariji i održavanju objekata u opštinskom vlasništvu……….1 izvršilac,

II – Opis poslova
1. Veterinarski inspektor- obavlja: nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, nadzor nad obavljanjem veterinarske djelatnosti, nadzor nad otkrivanjem, sprečavanjem pojave, suzbijanje i iskorjenjavanje zaraznih bolesti životinja, sprečavanje pojave i širenja bolesti koje su zajedničke za ljude i životinje, veterinarsko-sanitarnu kontrolu uzgoja, držanja i prometa životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, hrane i vode
za životinje, nadzor nad reprodukcijom domaćih  životinja, vještačko osjemenjavanje, suzbijanje steriliteta, nadzor nad zoohigijenskim uslovima i tehnološke mjere uzgoja i držanja životinja, vrši  inspekcijski  nadzor  u  pogledu pridržavanja  propisa  koji  se  odnose  na:  zdravstvenu  zaštitu,  zaštitu  i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove i dodatke i druge oblasti određene propisima. Primjenjuje mjere koje su propisane zakonom i stara se o njihovom provođenju, kontrola prometa , objekata i drugih aktivnosti veterinarstva, kontrola realizacije izdatih dozvola i odobrenja, kontrola sprovođenja mijera zaštite i sprečavanja u oblasti, izrađuje izvještaje o provedenim aktivnostima, te izdavanje i kontrola VS obrazaca, pregleda proizvode Animalnog porijekla u registrovanim objektima u unutrašnjem i međunarodnom prometu uz predhodnu saglasnost nadležnih organa, vrši nadzor nad sprovođenjem mjera i programa zdravstvene zaštite životinja kod vlasnika životinja, obavlja i drugi poslovi po nalogu neposredno nadređenog ili Načelnika opštine.

2. Samostalni stručni saradnik za sport, kulturu, omladinu, NVO i UG- Sarađuje sa nadležnim državnim organima,organizacijama, savezima i opštinskim organizacijama iz oblasti kulture, sporta, omladinskim udruženjima. prikuplja i obrađuje podatke iz navedenih oblasti. Daje prijedlog sredstava u budžet za održavanje kulturno-sportskih manifestacija i manifestacija za mlade,  prati i koordinira rad klubova,udruženja iz navedenih oblasti planira i koordinira u sprovođenju politike iz oblasti kulture, sporta i pitanja mladih na području opštine. Prati i sprovodi odredbe zakona i podzakonskih akata koja se odnose na sport, kulturu i pitanja mladi a koje je u ingerenciji opštine, sarađuje sa NVO i UG koordinira rad NVO  i UG sa po pitanju zajedničkih projekata od interesa opštine, vrši usaglašavanje planova opštine sa planovima NVO i UG i obratno u cilju rješavanja problema iz oblasti, vodi evidenciju o udruženjima i nevladinim organizacijama na području opštine, učestvuje u izradi i realizaciji zajedničkih projekata opštine i NVO i UG, vrši  prikupljanje, sređivanje, kontrolu i obradu podataka, vrši i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

3. Vatrogasac-obavlja: Spašava ljude, materijalna dobra i ostalu imovinu ugroženu požarom, gasi požare i učestvuje u otklanjanju posledica od požara i drugih elementarnih nepogoda, radi na stalnom stručnom osposobljavanju na svim zadacima u okviru jedinice, rukuje cjelokupnom  vatrogasnom tehnikom za gašenje i spašavanje, po, završetku intervencije na gašenju požara i drugih intervencija sprema opremu koja je u toku gašenja, odnosno intervencije korištena, prilikom gašenja požara prati tok požara i uočava tragove koji mogu poslužiti, pri utvrđivanju uzroka požara, te o tome daje potrebne podatke, radi na održavanju vatrogasnih sprava i opreme kao i njihovo čišćenje, obavlja dežurstvo,odnosno obezbjeđuje mjesto požara kada je to neophodno, dežura u prostorijama jedinice i vodi računa o higijeni istih, kontroliše i vodi računa o  ispravnosti radio i telefonske veze, sve radnje i uočene nedostatke unosi u knjigu dežurstva i druge knjige, evidencije. U izuzetnim prilikama upravlja vozilima kategorije za koju posjeduje dozvolu, obavlja i druge, poslove i zadatake po nalogu starješine

4. Komunalni policajac – obavlja : poslove kontrole i nadzora iz oblasti za koju je postavljen, pokreće poslove u slučaju nepoštovanja zakonskih odredbi, prati zakonsku regulativu i primjenjuje istu u oblasti koju kontroliše, vrši nadzor nad održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalne infrastrukture i uređaja, vodi upravni postupak u oblasti za koju je raspoređen, vrši nadzor nad prirodnim, kulturnim i istorijskim resursima opštine, vodi brigu o komunalnoj čistoći grada, vrši nadzor nad radnim aktivnostima na području opštine, vrši nadzor nad provođenju zakonitosti u oblasti za koju je nadležan, primjenjuje mjere koje su propisane zakonom i stara se o njihovom sprovođenju, izrađuje izvještaje o provedenim aktivnostima u oblasti i dostavlja ga načelniku odjeljenja, obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik odjeljenja.

5. Stručni saradnik u mjesnoj kancelariji Skelani za matične evidencije, prijem podnesaka i ovjere- obavlja sve Administrativno tehničke poslove iz djelokruga rada MK, zaprima zahtjeve građana i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, ovjerava izjave o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ovjerava potpise, prepise i rukopisa na osnovu Zakona i drugih podzakonkih i internih akata, vrši zavođenje akata kroz dostavne knjige, preuzima razvedenu i zaduženu poštu i predmete iz kartoteke iz ranijih godina i arhivira po šiframa i klasifikacijama za određenu godinu, evidentira korisnike usluga i arhiviranje obrađenih predmeta – zahtjeva, obavlja poslove upisa u MKR, MKV, MKU, evidencije državljana i obavlja poslove upisa izmjena u matičnim knjigam nakon njihovog zaključenja., čuva matične knjige uključujući i drugi primjerak matične knjige – elektronska baza, sastavlja statističke i druge izvještaje o promjenama u matičnim knjigama., obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim
propisima, obavlja aktivnosti po usmenom ili pismenom nalogu šefa Mjesne kancelarije i načelnika odjeljenja, te im dostavlja izvještaje o radu.

6.Radnik na održavanju higijene-obavlja čišćenje kancelarijskog prostora, namještaja i ukrasnih predmeta u prostorijama višenamjenske zgrade u Skelanima posebno prostorija MK Skelani , pranje i postavljanje zavjesa po potrebi u MK Skelani, dnevno pranje i čišćenje staklenih površina i toaleta, te uredno vođenje evidencije o istom, održavanje cvijeća i čišćenje površina oko objekata u kojem je smještena MK Skelani, te održavanje zelenih površina u neposrednoj blizini MK Skelani, uklanjanje lišća i drugih predmeta  iz dvorišta objekta MK Skelani koji onemogućuju ili ugrožavaju nesmetan i bezbjedan prolaz zaposlenih i korisnika usluga.
Obavezan je pridržavati se mjera zaštite na radu i da pravilno koristi tehnička, lična i druga zaštitna sredstva na radnom mjestu, prikupljanje i izbacivanje smeća i otpada iz kancelarija višenamjenskog objekta posebno zaposlenih u MK Skelani  najmanje dva puta dnevno ili po potrebi
Odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, obavezan je obezbjediti osnovna sredstva higjene i o nedostatku istih obavješatava šefa MK Skelani koji obezbjeđuje neophodanu nabavku potrošnih materijala, vrši i druge poslove po nalogu Šefa MK Skelani ili načelnika Odjeljenja.

7. Tehničko lice za rad u štampariji i održavanju objekata u opštinskom vlasništvu – obavlja: umnožavanje i dostava  materijala za sjednice Skupštine opštine, vrši slaganje, kompletiranje i uvezivanje materijala potrebnih za rad opštinske uprave, preventivno otklanja kvarove sa sredstava za rad – kopir aparata i kvar prijavljuje šefu službe, obavlja po potrebi nabavku potrošnog materijala od odgovarajućeg dostavljača uz nalog šefa odsjeka, odgovoran je za ispravnost i čišćenje opreme za umnožavanje, vrši naplatu usluga kopiranja za lica koja nisu zaposlenici opštinske uprave ali uz odobrenje šefa odsjeka, odgovran je za ispravnost i održavanje sredstava za rad, vrši tehničko održavanje objekata u vlasništvu opštine i koji su u funkciji, održava objekte u opštinskom vlasništvu kada za to dobije nalog šefa odsjeka, redovno i dnevno izvještava o poduzetim aktivnostima na održavanju objekata šefa odsjeka, te predlaže mjere za otklanjanje eventualnih kvarova ili mjere poboljšanja funkcionalnosti objekta, pruža po potrebi i podršku prilikom preuzimanja pošte naslovljene na opštinsku upravu, vrši i druge poslove po nalogu šefa odsjeka
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenice („Službeni glasnik opštine Srebrenica“, broj: 2/17).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

III- Nespojivost i sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji  je nespojiv sa dužnošću službenika kako je propisano u članu 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 ). Ove odredbe se odnose i na namještenike.

IV- Opšti uslovi
-da  je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je  stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično  djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje  poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
-da nije  otpušten iz  organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere nabilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i
da nije u sukobu interesa, odnosno da  ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

V- Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 1.
Školska sprema:  VSS – VII step ili I Ciklus  (240 ECTS bod.) doktor veterine.
Radno iskustvo: 3. godine.
Stručni ispit: položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 2.
Školska sprema: VII – VSS ili  I-C 240 ECTS bodova.
Radno iskustvo:1. godina.
Stručni ispit: položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 3.
Školska sprema: III ili IV – SSS (tehničkog, vatrogasnog, građevinskog, metalskog, bravarskog, elektro, ili hemijskog smjera.
Radno iskustvo: 6. mjeseci.

Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 4.
Školska sprema: VSS – VII step ili  I Ciklus (240 ECTS bod.)
Radno iskustvo: 3.godine.
Stručni ispit: položen stručni ispit za rad u ogranima uprave.

Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 5.
Školska sprema: IV – SSS društvenog smjera.
Radno iskustvo: 1. godina.
Stručni ispit: položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 6.
Školska sprema: osnovno obrazovanje.
Radno iskustvo: 6. mjeseci.

Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 7.
Školska sprema: SSS
Radno iskustvo: 6. mjeseci

VI –  Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs,  kandidati su  dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže  foto-kopije:
1. diplome o završenoj stručnoj spremi,
2. isprave kojom  se dokazuje radno iskustvo  u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od 6. mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( Službeni Glasnik RS broj: 68/11, 85/11 i 7/15 )

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i  foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
1. da nije osuđivan za krivično  djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje  poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
2. da nije  otpušten iz  organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere nabilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i
3. da nije u sukobu interesa, odnosno da  ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
4. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostavljaju samo izabrani kandidati.

VII – Usmeni intervju i izbor kandidata
Sa svim kandidatima koji  budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju,  na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o  poznavanju načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave ( izuzev za pozicije br.3, 6 i 7 ) i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno  pismenim putem i putem internet stranice opštine Srebrenica.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je  da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije  dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i  ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz  poglavlja VI,  stav  ( 3 ) tačka  1), 2), 3) i 4), kao i  dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat  u propisanom roku ne dostavi dokaze  iz prethodnog stava, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata,  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa odredbama stava 2. ovog poglavlja.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je  15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava  za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja se može preuzeti  u šalter sali opštine Srebrenica.
Nepotpune i  neblagovremene nprijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni  konkurs  za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenica.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Javni konkurs će biti objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srpske“,  u dnevnom listu  „ Glas Srpske“  i na internet stranici  opštine Srebrenica.
Ako Konkurs  ne bude objavljen istovremeno,  rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Izvor: www.zzzrs.net