Prijem 24 radnika – JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Bijeljina
Otvoreno do: 10.09.2020.
Broj izvršilaca: 24

OPIS RADNOG MJESTA

JU POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA
BIJELJINA
Broj: 1444/20

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), direktor škole  r a s p i s u j e

K O N K U R S
za popunu radnih mjesta

1. PROFESOR SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
2. PROFESOR SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
3. PROFESOR SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, 1 izvršilac, nepuna norma od 11 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
4. PROFESOR MATEMATIKE, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice bez iskustva u struci – pripravnik.
5. PROFESOR MATEMATIKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez iskustva u struci – pripravnik.
6. PROFESOR DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
7. PROFESOR GEOGRAFIJE, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
8. PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
9. PROFESOR INFORMATIKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
10. PROFESOR ISTORIJE, 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
11. PROFESOR BIOLOGIJE, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
12. PROFESOR ETIKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
13. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – OSNOVE PREDUZETNIŠTVA U PREHRAMBENOJ STRUCI, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
14. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – OSNOVE PREDUZETNIŠTVA U FRIZERIMA, 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
15. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – TEHNOLOGIJA ZANIMANJA, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
16. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – MEDICINSKA GRUPA, 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
17. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – MEDICINSKA GRUPA, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
18. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – MEDICINSKA GRUPA, 1 izvršilac, nepuna norma od 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
19. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – FARMACEUTSKA GRUPA, 1 izvršilac, nepuna norma od 16 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
20. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – POLJOPRIVREDNA GRUPA, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
21. PROFESOR STRUČNIH PREDMETA – POLJOPRIVREDNA GRUPA, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
22. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ZA FRIZERA, 1 izvršilac, nepuna norma od 20 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
23. PROFESOR PRAVOSLAVNE VJERONAUKE, 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice bez iskustva u struci – pripravnik.
24. PROFESOR PRAVOSLAVNE VJERONAUKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 10 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice bez iskustva u struci – pripravnik.
24. PROFESOR ISLAMSKE VJERONAUKE, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik  Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i
6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (osim za radna mjesta pod tačkama 4. , 5. , 23. i 24.),
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla (osim za radna mjesta pod tačkama 4. , 5. , 23. i 24.),
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,  odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole – Semberskih ratara 1, dana 17.9.2020. godine u 10,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na  testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom ‘’za konkurs” na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1

Izvor: www.zzzrs.net