Prijem 2 radnika – SŠC Bratunac

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 27.08.2020.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA

J.U. ,, SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,
Broj: 266/2020
Tel/fah. 056/410-400, 410-503

U skladu sa članom 106.stav 1.2.3.4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18, 35/20)

JU.,, SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, objavljuje

K  O  N  K  U  R  S
za popunu upražnjenog  radnog  mjesta
1. Matematika    17 časova nastavne norme na određeno radno vrijeme do 31.08.2021. godine
U radni odnos se prima lice u svojstvu pripravnika – pripravnik.

2. Nastavnik praktične nastave u struci mašinstvo i obarda metala, treći stepen) 24 časa  na određeno radno vrijeme do 31.08.2021. godine.
U radni odnos se prima lice u svojstvu pripravnika – pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18) , članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 41/18, 35/20 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (Službeni Glasnik Republike Srpske  broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)

Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju-  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
1. Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.
3. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
6. Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
7. Uvjerenje o državljanstvu BiH
8. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
9. Uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti polnog integriteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
10. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta i drugog nasilja i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
11. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci priložiće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju  31.08.2020 . godine sa početkom u  12 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i  ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
J.U.,, SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb
75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

Izvor: www.zzzrs.net