Prijem 18 radnika – Opštinska uprava Srebenica

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 22.10.2020.
Broj izvršilaca: 17

OPIS RADNOG MJESTA

Načelnik opštine Srebrenica, raspisuje :

J A V N I  K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom u Opštinsku upravu Srebenica

I Načelnik opštine Srebrenica raspisuje Javni  konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom , i to:

II Na neodređeno vrijeme:
1.Samostalni stručni saradnik za administrativno pravne poslove/ Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove OU Srebrenica……1 izvršilac

III Pripravnici
2. Diplomirani pravnik ………2 izvršioca
3. Diplomirani psiholog……….2 izvršilac
4. Diplomirani istoričar……..1 izvršilac
5. Diplomirani filozof……….1 izvršilac
6. Diplomirani inženjer poljoprivrede…………1 izvršilac
7. Laboratorijski tehničar………1 izvršilac
8. Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik……..1 izvršilac
9.  Diplomirani profesor razredne nastave
10. Strukovni inženjer saobraćaja………..1 izvršilac
11. Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva…….1 izvršilac
12. Bečelor (bachelor) razredne nastave………..1 izvršilac
13.  Bečelor prava  ……………………………………1 izvršilac
14.  Bečelor (bachelor) finansija računovodstva……………1 izvršilac
15.  Doktor medicine………………………………………………….1 izvršilac
16.  Inženjer poljoprivrede za stočarstvo (VŠS)…………..1 izvršilac
17.  Viša strukovna medicinska sestra (VŠS)………………..1 izvršilac

IV Opis poslova:
Samostalni stručni saradnik za administrativno pravne poslove/ Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove OU Srebrenica: Obavlja administrativne poslove za potrebe odjeljenja, prati, izvršava zakone i druge propise i opšte akte u okviru prava i dužnosti opštine a koji se odnose na prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, preduzima potrebne mjere i usklađuje poslove na izradi pripremi i realizaciji prostornih urbanističkih i regulacionih planova, učestvuje u pripremi i sprovođenju upravnog postupka u upravnim stvarima iz oblasti odjeljenja, priprema nacrt rješenja u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, priprema nacrt pojedinačnih akata koje donosi načelnik odjeljenja, bezbjeđuje kancelarijsko poslovanje za potrebe načelnika odjeljenja prilikom realizacije opštih pojedinačnih i internih akata, učestvuje u komisijama za javne nabavke opštine Srebrenica, obavlja i  druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja, izvještaj o radu dostavlja načelniku odjeljenja.
Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog/javnog ispita.

Pripravnici se raspoređuju na određeno vrijeme u Opštinsku upravu na period od 12 (dvanaest) mjeseci sa visokom stručnom spremom odnosno jedne godine, sa višom stručnom spremom na period od 9 ( devet) mjeseci i 6 (šest) mjeseci, odnosno pola godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

V- Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1.da su kandidati državljani BiH, odnosno Republike Srpske,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
5.da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
6.da nisu otpušteni iz državne službe, na bilo kom nivou vlasti u BiH, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,

VI- Nespojivost i sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji  je nespojiv sa dužnošću službenika kako je propisano u članu 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 ). Ove odredbe se odnose i na namještenike.

VII- Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

Za radno mjesto na poziciji pod rednim brojem 1.
Školska sprema:  VSS – VII step ili I Ciklus (240 ECTS bodova) – dipl.pravnik;
– Radno iskustvo – 3 godine u struci,
– Položen stručni ispit za rad u organima uprave;

Pripravnici:
– završena VSS (visoka stručna sprema) i VŠS (viša stručna sprema) ili prvi ciklus studija sa ostvarenih od 180 do 240 ECTS bodova i SSS (srednja stručna sprema);
–  da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici i da do sada u okviru stečene VSS (visoka stručna sprema), VŠS (viša stručna sprema) ili stečene SSS (srednja stručna sprema) nije zasnivao radni odnos;
– socijalni status pripravnika (poželjno dostaviti dokumentaciju)

VIII- Potrebna dokumenta
Uz prijavu i biografiju na Konkurs,  kandidati su  dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat prilaže  foto-kopije lične karte ili pasoša, i izjave u pisanoj formi:
1. da je državljanin BiH, odnosno Republike Srpske (Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)
2. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju samo izabrani kandidati);
3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi (Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci – dostavljaju samo izabrani kandidati);
4. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objaljivanja konkursa (za pozivciju 1.)- ovjerena izjava;
5. da kod kandidata ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave RS – Ovjerena izjava;
6. da se ne vodi krivični postupak – Uvjerenje o nevođenju krivčnog postupka;
7. Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici, sa naznakom vremenskog perioda provedenog na evidenciji (Uvjerenje ZZRS- filijala Srebrenica- za pozicije koje se odnose na prirpavnike);
8. Izjavu da kandidat  nema radnog staža nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (Ovjerena izjava – za pozicije koje se odnose na prirpavnike);
9. Diplome o završenoj stručnoj spremi
9. Diplome o završenoj stručnoj spremi (za sve pozicije u skladu sa tekstom Javnog konkursa);
10.Isprave kojom  se dokazuje radno iskustvo  u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
11.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od 6. mjeseci položiti stručni ispit
ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u organima uprave (samo za poziciju br.1)

Poželjno je da kandidati uz prijavu dostave – (važi za kandidate – pripravnike):
– Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja),
– Uvjerenje nadležnog Centra za socijalni rad ukoliko je kandidat iz socijalno ugrožene porodice,
– Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica roditelja kandidata ukoliko sa istim živi u zajedničkom domaćinstvu,
– Kućnu listu,
– Uvjerenje nadležnog organa za poslove BIZ ukoliko je kandidat iz kategorije porodice poginulog borca ili šehidske porodice,
– Uvjerenje nadležnog organa ukoliko je kandidat civilna žrtva rata ili lice sa invaliditetom.

IX – Usmeni intervju i izbor kandidata
Sa svim kandidatima koji  buduispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju,  na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o  poznavanju načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno  pismenim putem i putem internet stranice opštine Srebrenica.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je  da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije  dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i  ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz  poglavlja VI,  stav ( 3 ) tačka 1), 2), 3) i 4), kao i  dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat  u propisanom roku ne dostavi dokaze  iz prethodnog stava, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata,  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa odredbama stava 2. ovog poglavlja.

X – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava  za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja se može preuzeti  u šalter sali opštine Srebrenica.
Nepotpune i  neblagovremene nprijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni  konkurs  za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenica.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Javni konkurs će biti objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srpske“,  u dnevnom listu  „ Glas Srpske“  i na internet stranici  opštine Srebrenica.
Ako Konkurs  ne bude objavljen istovremeno,  rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Izvor: www.zzzrs.net