Prijem 10 radnika – JU SŠC „Milorad Vlačić“, Vlasenica

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 20.08.2020.
Broj izvršilaca: 10

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIKA SRPSKA
JU SŠC „Milorad Vlačić“, Vlasenica
Sv.apostola Petra i Pavla 37, tel.:056/734-833,
e-mail: ss65@skolers.org
Broj: 506 /20

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 34/15 i 83/15) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kritrijuma za prijem „Sl.glasnik“ broj:24/19) i zahtjevima javnog konkursa, VD Direktor SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica, raspisuje

K  O  N  K  U  R  S
za radno mjesto

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke ……11 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021.godine-lice sa radnim iskustvom
2. Nastavnik islamske vjeronauke …………3 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021.godine, lice sa radnim iskustvom
3. Nastavnik njemačkog jezika…………………8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021.godine, lice sa radnim iskustvom
4. Nastavnik stučnih predmeta-šumarski tehničar….8 časova, na određeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom
5. Nastavnik stručnih predmeta-mehaničar grejne i rashladne tehnike:
-teorija (dipl.inženjer mašinstva)…..16 časova (do povratka radnika sa javne funkcije a najduže do 31.8.2021.godine, lice sa radnim iskustvom)
-praksa…………..12 časova(do povratka radnika sa javne funkcije a najduže do 31.8.2021.godine, lice sa radnim iskustvom)
6.  Nastavnik istorije………4 časa, na određeno vrijeme–lice sa radnim iskustvom
7.  Nastavnik stručnih predmeta-farmaceutski tehničar:
– teorija (doktor medicine, dipl.medicinska sestra)….5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2021.god  pripravnik
– vježbe  (dipl.medicinska sestra, viša medicinska sestra)….2 časa na određeno vrijeme do 31.8.2021.go pripravnik
8.  Nastavnik ruskog jezika………….8 časova na određeno vrijeme-lice sa radnim iskustvom
9.  Nastavnik stručnih predmeta-fizioterapeutski tehničar:
– teorija (doktor medicine)…….20 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine,lice sa radnim iskustvom
– teorija (doktor medicine)…….20 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice sa radnim iskustvom
– teorija (doktor medicine)…….12 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice sa radnim iskustvom
– vježbe (dipl.medicinska sestra, viša medicinska sestra,viši fizioterapeutski tehničar, dipl.fizioterapeut) ….. 39 časa (2 izvršioca) na određeno vrijeme vrijeme, do 31.8.2021.godine lice sa radnim iskustvom
10. Nastavnik srpskog jezika…….3 časa na određeno vrijeme, do 31.8.2021.godine, pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I Opšti uslovi
-da je državljanin Republike Srpske, ili BiH
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičku sposobnost za rad sa učenicima,
-da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

II Posebni uslovi
Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili 180 bodova(Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i gimnazijama)
lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,pod rednim brojevima 1,2,3,4,5,6,8,9. Pravo učešća imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju.
pripravnik pod rednim brojem 7,10.

III Potrebna dokumentacija:
-Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Izvod iz matične knjige državljana,
-Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),
-Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),
-Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
-Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 24.8.2020.godine u prostorijama škole sa početkom u 10:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711
Prijave sa dokumentima slati poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC „ Milorad Vlačić“ Vlasenica  Sv. Apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs

Izvor: www.zzzrs.net