Prijem 10 radnika – JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 20.08.2020.
Broj izvršilaca: 10

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIKA SRPSKA
JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „SREBRENICA“
Ul. Milivoja Mićića bb 75 430 Srebrenica, tel/faks +387(56)440-713,
e-mail ss68@skolers.org,
Djelovodni broj:  309/20

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 24/19), direktor JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, raspisuje,

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik praktične nastave i stručnih predmeta u struci Poljoprivreda i prerada hrane u zanimanju prehrambeni proizvođač (diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ) 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine – 28 časova redovne nastave;
2. Nastavnik praktične nastave u struci Poljoprivreda i prerada hrane u zanimanju prehrambeni proizvođač (diplomirani inženjer prehrambene tehnologije), 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine – 6 časova redovne nastave;
3. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, 1 izvršilac, pripravnik (diplomirani farmaceut), na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine – 7 časova redovne nastave;
4. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, 1 izvršilac, lice sa iskustvom (doktor medicine) na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva – 20 časova redovne nastave;
5. Nastavnik biologije, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme – 10 časova redovne nastave;
6. Nastavnik praktične nastave u struci Ostale djelatnosti u zanimanju frizer, 1 izvršilac, pripravnik na neodređeno vrijeme – 25 časova redovne nastave;
7. Nastavnik za stručni predmet Stočarstvo sa ishranom u struci Poljoprivreda i prerada hrane u zanimanju poljoprivredni tehničar, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2021. godine – 2 časa redovne nastave;
8. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme – 11 časova redovne nastave;
9. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine – 10 časova redovne nastave;
10. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – 8 časova redovne nastave.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I
Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske, br.24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15) za radna mjesta u stručnim i tehničkim školama i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 34/15 i 83/15) za radna mjesta u gimnaziji.

OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je punoljetan;
-da je radno sposoban;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ;
-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

POSEBNI USLOVI:
Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
Izuzetno od tačke 1. posebnih uslova,poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi i lica sa drugim stepenom stručne spreme, u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 80/14 i 83/15.;
ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.
ima položen stručni ispit za rad u nastavi, osim za radna mjesta za prijem pripravnika

Pravo učešća na konkursu (za radna mjesta sa radnim iskustvom ) imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj, 41/18),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

IIPotrebna dokumentacija:
-svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail i broj telefona);
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
-ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta  koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
-uvjerenje o stručnom ispitu za rad u nastavi, osim za radna mjesta za prijem pripravnika;
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (ukoliko je kandidat položio stručni ispit u okviru druge struke istog nivoa obrazovanja ili kandidatu koji je položio stručni ispit u drugim ustanovama/institucijama po programu koji nije isti kao program iz Pravilnika o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi, osim za radna mjesta za prijem pripravnika.
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je navedena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, za radna mjesta za prijem u radni odnos lica sa iskustvom ;
-uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova Konkursa;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko seradi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. opštih uslova Konkursa za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 27.08.2020. godine u 10:00 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 27.08.2020. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 24.08.2020. godine do 12:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na Konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerna dokumentacija neće biti razmatrana.
Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom „Prijava na konkurs“ i naziv radnog mjesta na koje kanddidat konkuriše.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Izvor: www.zzzrs.net