Opština Srebrenica - konkurs za studentske stipendije

19.01.2023 Piše: urednik
Opstina Srebrenica

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 57. Statuta opštine Srebrenica ("Službeni glasnik opštine Srebrenica", broj: 2/2018) i Pravilnika o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini broj: 01-014-12-2/23 od 18.01.2023. godine, Načelnik opštine Srebrenica donosi:

Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata iz budžeta Opštinske uprave opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 60.000,0 0KM (Slovima: šezdeset hiljada konvertibilnih maraka) za akademsku 2022/2023. godinu.

2. BROJ, IZNOS STUDENTSKIH STIPENDIJA I VREMENSKI PERIOD DODJELE:

Visinu i način isplate studentskih stipendije utvrđuje Načelnik opštine na osnovu rang liste i Prijedloga Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini.

3. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA:

Da bi ostvarili pravo na studentsku stipendiju, studenti moraju ispuniti slijedeće kriterije:

A. Opšti kriteriji (eliminatorni):

  1. Redovan student na državnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
  2. Prebivalište na području opštine Srebrenica i,
  3. Da student nije korisnik stipendije po bilo kom drugom osnovu u akademskoj 2022/23. godini.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz Aplikacioni obrazac za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini koji se može naći u Šalter sali opštine Srebrenica i na web stranici opštine Srebrenica www.srebrenica.gov ba predaje se sljedeća dokumentacija:

  1. Uvjerenje o redovnom studiranju sa naznakom o trenutnoj godini studija izdato od strane nadležnog fakulteta,
  2. Kopija lične karte izdate u Srebrenici,
  3. Obavještenje o prebivalištu od nadležne Policijske stanice (ne starije od 3 mjeseca),
  4. Ovjerena Izjava izdata od strane nadležnog organa da student nije korisnik stipendije-kredita kod drugih organizacija-ustanova u akademskoj 2022/23. godini i,
  5. Kopija tekućeg računa.

Napomena: Aplikanti mogu predati i fotokopije gore navedenih dokumenata kоје mоraju biti ovjerene.

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV:

Prijave na Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini sa potrebnom dokumentacijom studenti mogu podnijeti do 17.02.2023. godine.

6. POSEBNE ODREDBE:

Studentska stipendija će se dodjeliti svim studentima koji imaju pravo prijave na Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/23. godini i koji ispunjavaju opšte kriterije.

Na Javni poziv nemaju pravo aplicirati: Vanredni studenti, studenti koji studiraju na privatnim fakultetima, studenti koji su stariji od 26 godina, studenti koji su u statusu apsolventa, studenti koji drugi put upisuju istu godinu studija ili upisuju novi studijski program (promjena smjera ili fakulteta na istoj godini studija).

Neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Studenti koji budu aplicirali na Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/23. godini, a studiraju van granica Bosne i Hercegovine (osim studenata koji studiraju u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji) obavezni su dostaviti ovjerene prevode dokumentacije koju izdaju fakulteti na kojima studiraju.

Konačnu Odluku o dodjeli stipendija u akademskoj 2022/2023. godini donosi Načelnik opštine na Prijedlog Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija Opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, 75 430 Srebrenica sa naznakom: "JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI".

Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Srebrenica i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu studentskih stiopendija u akademskoj 2022/2023. godini biće objavljeni u roku od 30 (trideset) dana nakon zatvaranja Javnog poziva i isti će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Srebrenica i na opštinskoj web stranici: www.srebrenica.gov.ba.

Aplikacioni obrazac preuzmite OVDJE.

Obrađivač: Hasudin Mustafić

Načelnik opštine
Mladen Grujičić, s.r.

Izvor: Opština Srebrenica