OPŠTINA BRATUNAC – KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Bratunac

NA OSNOVU ČLANA 3. PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU STUDENATA BROJ 02-020-38 /21, OD 15.01.2021.GODINE, NAČELNIK OPŠTINE BRATUNAC RASPISUJE

K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2020/2021.GOD.

                                                               1.

       Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2020/21 godini sljedećim kategorijama studenata

Sredstva koja budu odobrena u budžetu Opštine Bratunac za 2021.godinu rasporediće se na :

1.Sudenti prve godine koji su sve razrede srednje škole završili sa prosječnom ocjenom 5,00

2. Ostali studenti prve godine                 (15 stipendija )

3. Studenti starijih godina bez obzira na godinu studija i socijalni status (85 stipendija)

                                                                           

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/21 godinu i isplaćivaće se u 10 (deset ) jednakih mjesečnih rata.

U slučaju da se za određene kategorije stipendista ne prijavi dovoljan broj kandidata,Komisija će preostali dio sredstava preusmjeriti na neke od drugih kategorija stipendista.

 2.

Visina stipendije za studente svih godina studija iznosi 100,00 KM.

     3.

       Konkurs je otvoren od 15.01.2021. god. do 15.02.2021 .godine.

 4.

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. da imaju stalno prebivalište na području opštine Bratunac
  2. da su u statusu redovnog studenta prvog ciklusa državnog fakulteta
  3. da nisu u statusu apsolventa
  4. da su prvi put upisani na godinu studija za koju konkurišu za stipendiju
  5. da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit
  6. da nisu stariji od 26 godina
  7. da student nije već stekao diplomu (240 etc ) na visokoškolskoj ustanovi

 

Stipendija se može dodijeliti za najviše dva studenta iz istog porodičnog

domaćinstva

5.

Prijave na Konkurs za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali opštine Bratunac,u ulici Trg Miloša Obilića bb .

Kandidati su obavezni da u obrascu zahtjeva popune za koju kategoriju se prijavljuju, odnosno:

1.studenti prve godine koji su srednju školu završili sa prosječnom ocjenom 5,00

2. ostali studenti prve godine

     3.ostali studenti bez obzira na godinu studija i socijalni status

6.

1.Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1.Uvjerenje fakulteta o upisanoj godini studija ( za sve studente)

2.Fotokopiju prve strane indeksa ( za sve studente )

3.Fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole(za sve studente prve godine)

4. Uvjerenje o položenim ispitima za sve prethodne godine , ocjena za svaki predmet,sa izvedenom prosječnom ocjenom tokom studiranja ( za studente druge ili starijih godina studija )

5.Uvjerenje iz evidencije nezaposlenih lica ( samo za studente

     čija su oba roditelja nezaposlena )

6.Za studente bez roditelja i studente čiji su roditelji invalidi od prve do četvrte kategorije,neophodni dokazi (Izvod iz matične knjige umrlih ,Rješenje nadležnog opštinskog organa o statusu člana porodice ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije )

7. dokaz da kandidat pripada porodici sa troje ili više djece (Izvod iz MKR za svako dijete)

8. dokaz da u porodici ima još redovnih studenata ( samo za kandidate čiji roditelji imaju još neko dijete na redovnim studijama ,Uvjerenje fakulteta o statusu studenta )

9.Potvrda CIPS-a o prebivalištu na području opštine Bratunac ili fotokopije LK ( za podnosioca zahtjeva i jednog roditelja )

7.Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahtjeva

8.Izjava o zajedničkom domaćinstvu ( za sve studente,osim za studente prve godine sa prosječnom ocjenom 5,00 )

7.

Kriteriji za dodjeljivanje stipendija studentima u akademskoj 2020/21 godini su:

–       da su redovni studenti prvog ciklusa državnih fakulteta i da nisu obnavljali godinu za koju podnose zahtjev za dodjelu stipendije

–  prema uspjehu svih razreda srednje škole, prosječna ocjena uspjeha množi se sa koeficijentom 3,5 za studente prve godine

–     Za studente viših godina, prosječna ocjena iz prethodnih godina studija se množi sa koeficijentom 2. Prenijeti ispiti iz predhodnih godina će se računati u prosjeku ocjena,kao ocjena 5.

–          Za svaku završenu godinu studija                                                   1 bod

–      za studente bez jednog roditelja                                                    1 bod

–      za studente bez oba roditelja                                                        2 boda

–   za studente čiji su roditelji invalidi od 1. do  4.kategorije       1 bod

–   za studente u višečlanoj porodici,sa troje ili više djece        1 bod

–   za oba nezaposlena roditelja                                                         1 bod

–  za više studenata u porodici                                                          1 bod

 

8.

Prijave na Konkurs sa priloženom dokumentacijom podnose se u Šalter sali opštine Bratunac , sa naznakom za Komisiju za dodjelu studentskih stipendija ili na adresu Opština Bratunac, ulica Trg Miloša Obilića bb.

Rok za podnošenje prijava je 30 ( trideset) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Odsjeku društvenih djelatnosti       ( kancelarija br. 23 )tel: 056/420-373             , i na web stranici Opštine Bratunac www.opstinabratunac.com

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

REPUBLIKA SRPSKA                                                                        NAČELNIK OPŠTINE

OPŠTINA BRATUNAC

NAČELNIK OPŠTINE                                                                Srđan Rankić,dipl.pravnik  s.r.

Broj: 02-020-    38 -1 /21

Bratunac, 15.01.2021 .god.

Izvor: opstinabratunac.com