Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata na teritoriji opštine Bratunac

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), Zaključka Republičkog štaba br.38-3/20 od 22.05.2020.godine i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 25.05.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
N  A  R  E  D  B  U
o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih
objekata na teritoriji opštine Bratunac
Član 1.
Ograničava se rad od 06,00 do 23,00 časa u periodu od 25.05. do 08.06.2020. godine svakim radnim danom i u dane vikenda i to:
– Ugostiteljskim objektima za ishranu, piće i smještaj
– Ugostiteljskim objektima za ishranu i piće sa sjedištem u mjestu Krasanpolje,lokalitet Rajska plaža
– Priređivačima igara na sreću
Član 2.
Trgovinske i zanatsko preduzetničke radnje vraćaju se na redovan režim rada propisan Odlukom o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko preduzetničkim radnjama na području opštine Bratunac („Službeni Bilten opštine Bratunac“ br.7/2011).
Član 3.
Rad u subjektima iz člana 1.  i 2. organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
Član 4.
Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.
Član 5.
O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 4. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski  štab za vanredne situacije.
 Član 6.
Danom donošenja ove Naredbe stavlja se van snage Naredba br.02-020-153-2/20 od 11.05.2020.godine i br.02-020-153-3/20 od 15.05.2020.godine
.
Član 7.
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“
                                                                                                                                     Komandant štaba
                                                                                                                                 NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                                     Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš.
Izvor: opstinabratunac