NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZA REAGOVANJE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), na osnovu tačke 10. Zaključka Republičkog štaba br.56-1/20 od 21.09.2020.godine i Odluke štaba za vanredne situacije Bratunac od 23.09.2020.godine, Načelnik opštine donosi:

N A R E D B U
o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području opštine Bratunac

Član 1.

Ograničava se rad od 06,00 do 24,00 časa u periodu do 12.10.2020. godine svakim radnim danom i u dane vikenda i to:
– Ugostiteljskim objektima za ishranu, piće i smještaj
– Ugostiteljskim objektima za ishranu i piće sa sjedištem u mjestu Krasanpolje,lokalitet Rajska plaža
– Priređivačima igara na sreću
Navedeni objekti iz prethodnog stava moraju biti zatvoreni u 24 časa (bez gostiju) i nije dozvoljeno „vrijeme tolerancije“.

Član 2.

Za trgovinske i zanatsko preduzetničke radnje primjenjuje se radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko preduzetničkim radnjama na području opštine Bratunac („Službeni Bilten opštine Bratunac“ br.7/2011).

Član 3.

Rad u subjektima iz člana 1. i 2. organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva , umjetnosti i zabave (bioskopi i sl.) dužni su svoj rad organizovati prema Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ od 21.09.2020.godine i to:
-organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i
-na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

Član 4.

Zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu što uključuje i okupljanja kao što su svadbe, sahrane i slična organizovana okupljanja do 12.10.2020.godine.

Zabranjuje se unutar i van ugostiteljskih objekata do 12.10.2020.godine i to:
– Izvođenje muzike uživo
– Postavljanje barskih stolova i stolica
– Stajanje za šankom i drugim mjestima u objektu
– Korišćenje nargila

Za sve ono što nije regulisano ovom Naredbom primjenjivaće se mjere propisane odredbama Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br.56-1/20 od 21.09.2020.godine.

Član 5.

Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

Član 6.

O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 5. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski štab za vanredne situacije.

Član 7.

Danom donošenja ove Naredbe stavlja se van snage Naredba br.02-020-153-15/20 od 02.09.2020.godine.
.
Član 8.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom Glasniku opštine Bratunac“

NAČELNIK OPŠTINE
Nedeljko Mlađenović,dipl.inž.maš.

Izvor: opstinabratunac.com