Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Izvor. blichr.org

Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Ovaj datum, 10. decembar, usvojen je od strane Generalne skupštine UN 1950. godine, a na bazi usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, dvije godine ranije.

Ova Deklaracija je postala pravno obavezujuća za sve članice međunarodne organizacije 1968. godine. Ključna rečenica i prvi član Deklaracije glasi: ,,Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“. To znači da ljudska prava ne odlučuje pravna jurisdikcija, etnička pripadnost, pol…

Kada govorimo o ljudskim pravima ona se mogu pravno podijeliti u nekoliko kategorija:

  • pravo na život
  • pravo na slobodu  (religije, udruživanja, govora, kretanja…)
  • politička prava (birati, biti biran, učestvovati u vlasti, učestvovati u protestima…)
  • pravo na jednakost (prava pred zakonom i isključivanje diskriminacije)
  • pravo na pravičan krivični postupak
  • ekonomska prava (pravo na obrazovanje i zaštita od teškog siromaštva i gladovanja)

Nekoliko je teorija koje objašnjavaju ljudska prava. Među najznačajnijim su: neonaturalizam, pozitivizam, marksizam, utilitarizam, konstitucionalizam…Ove teorije, uglavnom, polaze od različitih osnova, ali većina njih polazi od države kao centralne figure.

Na ljudska prava se, ipak, često gleda različito i to najviše zavisi od kulture određenog podnebllja i naslijeđa. Zbog toga nije lako postići princip univerzalnosti.