Konkurs za vaspitača – JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Bratunac

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 29.10.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Bratunac
raspisuje :

KONKURS
za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Diplomirani vaspitač, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno – obrazovni rad,  neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl glasnik RS“ br.1/16) ispunjavaju i uslove predviđene članom 60. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ br.79/15 ) i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Sl.glasnik RS“ br. 36/16.).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 62.Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ br.79/15).

Opšti uslovi:
a) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
b  Da je punoljetan;
v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci
g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 52.  Zakonao predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“ br.79/15), odnosno da:
imaju najmanje prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
imaju položen stručni ispit za vaspitno – obarzovni rad i
imaju ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
Uvjerenje o neosuđivanosti koje će Javna ustanova pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa (izuzev za kandidate koji su rođeni na teritoriji Federacije BiH gdje se po federalnim zakonima ovo uvjerenje izdaje na lični zahtjev fizičkog lica),
Ovjerenu fotokpiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent
Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno – obrazovni rad,
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Dana 02.11.2020. godine u 1200 časova u prostorijama JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Bratunac, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.
Prijavu sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom  na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Bratunac, Dositeja Obradovića 12.,75 420 Bratunac.

Izvor: www.zzzrs.net