Konkurs za 10 pozicija – JU „Prva osnovna škola“ Srebrenica

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 17.09.2020.
Broj izvršilaca: 10

OPIS RADNOG MJESTA

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ SREBRENICA
Raspisuje

JAVNI KONKURS
Za popunu upražnjenog radnog mjesta
1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 21 čas, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice bez iskustva –pripravnik;
2. Nastavnik demokratije, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
3. Nastavnik fizike, 2 časa u PO Potočari, na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4. Nastavnik matematike, 4 časa u Centralnoj školi, na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
5. Nastavnik biologije, 4 časa u Centralnoj školi, na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice bez iskustva –pripravnik;
6. Nastavnik hemije, 2 časa u Centralnoj školi, na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice bez iskustva –pripravnik;
7. Nastavnik razredne nastave u PO Osat, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, dva izvršioca;
8. Nastavnik razredne nastave u PO Podravanje, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;
9. Nastavnik razredne nastave u PO Osmače, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.08.2021.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;
10. Nastavnik razredne nastave u PO Sase, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice bez iskustva –pripravnik, jedan izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkusru prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. uvjerenje o podacima iz Posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sledeća dokumenta:
-Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,za radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,za radno mjesto za koje se traži iskustvo;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;
uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.113.stav 5.Zakona.
Pravo učešća na konkursu  za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl.104.stav 6. Zakona.
Dana 24.09.2020.godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola“ Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 7,8,9 i 10, testiranje će se obaviti u 10:00 časova, a intervju u 12:00 časova .
Dana 25.09.2020.godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola“ Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1,2,3,4,5 i 6, testiranje će se obaviti u 10:00 časova, a intervju u 12:00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Škola će pisanim putem obavjestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše:
JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“
Ul.MilivojaMićića bb
75430 Srebrenica
Kontakt tel: 056/440-216

Izvor: www.zzzrs.net