Kazneno-popravni zavod Bijeljina – prijem 6 radnika

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Bijeljina
Otvoreno do: 14.01.2021.
Broj izvršilaca: 6

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIKA SRPSKA
Ministarstvo pravde
Kazneno-popravni zavod Bijeljina
Broj: 01-120-131 /20

Na osnovu člana 18. stav 2. a u vezi sa članom 58. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih  sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18) i  člana 34. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kazneno-popravnom zavodu Bijeljina ( „Službeni glasnik RS, broj.3/19, 62/19), po pribavljenoj saglasnosti  ministra pravde na Odluku  o raspisivanju javnog konkursa broj.08.030/120-2232/20 od 12.11.2020.g.,  direktor Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u radni odnos

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos u Službu obezbjeđenja:
1. Pripravnik sa VSS – dipl. menadžer bezbjednosti ( muški pol)…….1 izvršilac
2. Policajac – pripravnik ( muški pol)………….5 izvršilaca

Radni odnos se zasniva  na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža u Službi obezbjeđenja: za pripravnika sa VSS na period od 12 mjeseci, a za policajca pripravnika  na period od 6 (šest) mjeseci.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Republike Srpske ili  BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:
I.1. VSS, završen Fakultet za bezbjednost sa 240 ECTS  bodova, zvanje diplomirani menadžer bezbjednosti, da nije stariji od 30 godina, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove potrebne za obavljanje poslova u Službi obezbjeđenja
I.2. SSS, završena srednja škola IV stepena, da nije stariji od 27 godina, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove  potrebne za obavljanje poslova u Službi obezbjeđenja

Uz pisanu prijavu na konkurs,  sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
-uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,
-za kandidata pod rednim brojem I.1. diplomu o završenom fakultetu, a za kandidata pod rednim brojem  I.2.diplomu o završenoj srednjoj školi  i svjedočanstva za završena sva četiri razreda srednje škole,
-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih,
-ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija  koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
Vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti kandidata koji zadovolje uslove konkursa.
Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata vrši Komisija imenovana od strane direktora Zavoda, a u skladu sa Uputstvom o načinu provjere psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje.
Kandidati  će  biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi, o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijim se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „ Prijava  za konkurs“.

Izvor: www.zzzrs.net