JU Tehnički školski centar Zvornik – prjem 5 radnika

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 15.10.2020.
Broj izvršilaca: 5

OPIS RADNOG MJESTA

JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK
raspisuje

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, pripravnik, 4 časa, na određeno vreme, do 31.08.2021. godine.
2. Nastavnik stručno-teoretske nastave za mašinsku struku – 1 izvršilac, pripravnik, 10 časova, na određeno vreme, do 31.08.2021. godine.
3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke – 1 izvršilac, pripravnik, 6 časova, na određeno vreme, do 31.08.2021. godine.
4. Nastavnik stručno-teoretske nastave za saobraćajnu struku – 1 izvršilac, pripravnik, 9 časova, na određeno vreme, do 31.08.2021. godine.
5. Nastavnik praktične nastave – 1 izvršilac, pripravnik,  24 časa, na određeno vreme, do 31.08.2021. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uverenjem o državljanstvu.
-Da je punoletan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
-Da je radno sposoban, što se dokazuje lekarskim uverenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 meseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa.
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja deteta, polnog i drugog nasilja nad detetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uverenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
-Uverenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osiđenih za krivična dela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja dece, koje uverenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
-Uverenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za dela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja deteta, polnog i drugog nasilja nad detetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:
*Overenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, i to:

Za radno mesto pod brojem 1:
-Profesor srpskog jezika i književnosti,
-Profesor italijanskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti,
-Profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti,
-Diplomirani filolog-srbista.

Za radno mesto pod brojem 2:
-Diplomirani inženjer mašinstva,
-Profesor mašinstva.
-Za radno mesto pod brojem 3:
-Diplomirani teolog.

Za radno mesto pod brojem 4:
*Diplomirani inženjer saobraćaja-smjer drumski saobraćaj.

Za radno mesto pod brojem 5:
-Diplomirani inženjer mašinstva,
-Profesor mašinstva,
-Inženjer mašinstva,
-Profesor mehaničke tehnologije,
-Mašinski tehničar-specijalista, peti stepen,
-Majstor-specijalista za zanimanje varilac.

*Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o proseku ocena tokom studiranja ili uverenje visokoškolske ustanove o proseku ocena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o proseku ocena.
*Uverenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
*Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
*Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
*Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
*Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju overene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  će biti obavljeno dana 21.10.2020. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana pre zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa, kontakt i radno mesto na koje konkuriše, sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom slati na adresu:
JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs“.
Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

Izvor: www.zzzrs.net