JU ,,SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC” – PROFESOR RUSKOG JEZIKA

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 17.12.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

JU,, SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC”

objavljuje

K  O  N  K  U  R  S
za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

1 . Profesor ruskog jezika  10 časova nastavne norme na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog  bolovanja
U radni odnos se prima  lice sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima nastavnika .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18) , članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 41/18, 35/20 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (Službeni Glasnik Republike Srpske  broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)
Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju-  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
-Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslosdavca.
-Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
-Uvjerenje o državljanstvu BiH
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
-Uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti polnog integriteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta i drugog nasilja i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci priložiće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju  22.12.2020 . godine sa početkom u  12 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i  ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
J.U.,, SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb 75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

Izvor: www.zzzrs.net