ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Братунац - prijem sekretara

31.03.2021 Piše: urednik

Област: Образовање
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Zvornik
Отворено до: 08.04.2021.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

ЈУ Основна школа „Вук Караџић“, Братунац
расписује :

КОНКУРС

1. Секретар  (пуно радно вријеме), лице са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављнству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
Увјерења из тачака 4. и 5.  школа ће  прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, а увјерење из тачке 6. кандидат доставља уз конкурсну документацију.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:
1.Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2.Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,
3.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
4.Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством ;
5.Увјерење о положеном стручном испиту за секретара у основној школи;
6.Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи;
7.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца,
8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида;
9.Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/18; и 26/19).
Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број  44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.
Уколико се на расписани Конкурс за попуну радног мјеста секретара Школе пријави лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни испит.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве  кандидата неће се разматрати.
Тестирање и интервју ће се обавити дана  15.04.2021. године са почетком у 1100 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно које испуњавају услове конкурса.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.
Кандидати се неће посебно пoзивати на тестирање и интервју.
Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављиња у дневном листу „Глас Српске“
Пријаве  са доказима о испуњавању услова конкурса доставити препорученом пошиљком на адресу школе: ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком „За конкурс“ или лично  у секретаријат школе.

Izvor: www.zzzrs.net