JU OŠ “Petar Kočić“ Kravica – prijem tri radnika

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 07.01.2021.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA

JU OŠ ,,Petar Kočić“ Kravica
raspisuje :

KONKURS
za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

Na određeno vrijeme:
1. Nastavnik hemije  -11 časova, lice bez iskustva-pripravnik  do  31.08.2021. godine -1 izvršilac;
2. Nastavnik biologije -14 časova, lice bez iskustva-pripravnik  do 31.08.2021. godine-1 izvršilac;
3. Nastavnik matematike -12 časova, lice bez iskustva-pripravnik do 31.08.2021. godine -1 izvršilac;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18),  ispunjavaju uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,,Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj  44/17,31/18,84/19,35/20,53/20 i 63/20) , Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni  Glasnik Republike Srpske“  broj  74/18 i 26/19) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj  77/09; 86/10; 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem radnika u radni odnos  izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (”Službeni Glasnik Republike Srpske “, broj 44/17,31/18,84/19,35/20,53/20 i 63/20)  i člana 6.  Pravilnika o proceduri  i kriterijumima prijema  radnika  u radni odnos u osnovnoj školi  (”Službeni Glasnik Republike Srpske “, broj 74/18 i 26/19) koje nisu u  suprotnosti  sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (”Službeni Glasnik Republike Srpske “, br. 44/17 i  31/18).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava :
a) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
b)  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ;
g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje  o neosuđivanosti  škola  će  pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
d) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

Uz potpisanu prijavu  (sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom  i spiskom dokumenata koji se dostavljaju) kandidata  koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos , pored opštih uslova , kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti  posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim pravilnikom:
-Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u kojoj je  navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon  završenih integrisanih  akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj  grupi predmeta, koje je  dužan  da  dostavi  kandidat  koji  u toku studija  nije položio  pedagoško –psihološku  i didaktičko –metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o položenom  stručnom ispitu  ako je raspisan  konkurs  za prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
-Uvjerenje  da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili  da je položio  razliku  dijela ispita  u skladu sa  Pravilnikom  o polaganju  stručnog ispita u školi,
-Dodatak diplomi  koji sadži podatke  o prosjeku ocjena  tokom  studiranja ili  uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje  podaci  o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje  izdato  od Zavoda  za zapošljavanje o vremenu  provedenom  na evidenciji  nezaposlenih  lica  koja  traže  zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu  izdato  od ranijeg poslodavca  ako je  raspisan konkurs  za prijem  u radni odnos lica  sa radnim iskustvom,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta ,prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj,fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

Kandidati  su dužni  dostaviti ovjerene  kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti  vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata  na javni konkurs  komisija  neće uzeti  u razmatranje.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa , a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave,obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Kravici dana 11.01.2021. godine sa početkom u 10:00 časova .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Prijave sa dokazima  o ispunjavanju  uslova  konkursa slati  dostaviti  na  adresu  :
JU OŠ “Petar Kočić“ Kravica, Kravica bb, 75422 Kravica, sa  naznakom ,,ZA KONKURS“.

Izvor: www.zzzrs.net