JU Narodna biblioteka Srebrenica – prijem radnika

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 03.12.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

JU Narodna biblioteka Srebrenica,
raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na neodređeno vreme

-Bibliotekar u područnom odjeljenju Skelani, 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I -Opšti uslovi

-da je državljanin Republike Srpske-BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično dijelo na bezusloslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II-Posebni uslovi

-VSS (240 ECTS bodova)-društveni smjer,
-položen stručni ispit u oblasti bibliotekarstva,
-poznavanje rada na računaru.

III-Potrebna dokumenta (original ili ovjerena fotokopija)

Uz prijavu na konkurs sa kontakt telefonom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-dokaz o završenom obrazovanju,
-dokaz o položenom stručnom ispitu,
-ovjerena pismena izjava o poznavanju rada na računaru.
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od šest mjeseci),
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti –ljekarsko uvjerenje koje će dostaviti izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

IV Intervju i izbor kandidata

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa komisija će obaviti intervju .O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pojedinačno telefonskim putem.Prvorangirani kandidat dužan je u roku osam dana dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

V- Rok za podnošenje prijava i objavljivanje konkursa
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dokumenti priloženi uz prijavu  na konkurs neće se vraćati kandidatima.
Prijave u zatvorenoj koverti  se mogu dostaviti lično ili na adresu JU „Narodna biblioteka Srebrenica“, Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom Prijava za javni konkurs.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“, kod Zavoda za zapošljavanje RS i na oglasnoj tabli Biblioteke.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno , rok će se računati od posljednjeg dana objavljivanja.

Izvor: www.zzzrs.net