JU Nacionalni park „Drina“ Srebrenica – dva izvršioca

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 15.10.2020.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA

Javna ustanova Nacionalni park „Drina“ Srebrenica
raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Javnu ustanovu Nacionalni park „Drina“ Srebrenica

I -Upražnjene pozicije
1. Nadzornik. obezbjeđivanja unutrašnjeg reda ………………………………..1 (jedan) izvršilac
2. Kontrolor posebnog lovišta ,,Sušica“ i lovišta ,,Bjele vode”…….1 (jedan) izvršilac

Radno mjesto broj 1:
*Obezbjeđuje unutrašnji red, kontroliše primjenu pravilnika o unutrašnjem redu,
*obavezan je poznavati osnovna obilježja JU NP „Drina“
*postavlja i održava propisane oznake u JU NP „Drina“
*obavlja poslove čuvanja zemljišta, spomenika, šuma, flore, faune, ribolovnog područja i druge poslove u skladu sa Zakonom,
*čuva područje parka od bespravne sječe šuma i lova divljači,
*svakodnevno uočava sve fizičke promjene na području NP u kome je raspoređen i bilježi u sužbenu knjigu,
*vodi turističke grupe kroz područje JU NP “Drina” i daje sve potrebne informacije i objašnjenja posjetiocima,
*ovlašćen je da legitimiše lice u Nacionalnom parku i izvrši pregled ulazne takse, svih vrsta vozila i tovara, privremeno oduzme predmete kojima je izvršen prekršaj ili krivično djelo i predmete koji su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog djela, kao i da sve predmete bez odlaganja preda nadležnoj službi Nacionalnog parka,
*obavještava i predaje organu unutrašnjih poslova lice bez ličnih isprava zatečeno u vršenju prekršaja ili krivičnog djela,
*izdaje prekršajni nalog, u skladu sa Zakonom o prekršajima,
*u vršenju službe nadzornik nacionalnog parka je dužan da pokaže legitimaciju nadzornika,
*vodi službenu knjigu i dostavlja ostale izvještaje,
*odgovoran je za unutrašnji red na području JU NP “Drina”
*obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog rukovodioca,
*za svoj rad odgovoran je šefu službe.

Radno mjesto broj 2
*Organizuje i koordinira rad nadzornika šuma, lova i ribolova u lovištu ,,Sušica“,
*radi na planu zaštite lovnih objekata u lovištu i na planu uzgojnih radova u lovištu, šumarstvu i ribarstvu,
*kontroliše rad i prisutnost na terenu nadzornika, kao i rad domaćice lovnih objekata,
*prikuplja izvještaje o stanju na terenu u lovnim rejonima, rezultatima osmatranja, zdravstvenom stanju divljači, ribe i šuma i dostavlja ih rukovodiocu sektora,
*organizuje ishranu, izviđanje i lov divljači u lovištu,
*rukovodiocu sektora dostavlja trebovanje za nadzornike i lovne objekte lovišta,
*vodi evidenciju o prisustnosti nadzornika u Parku i lovnom području,
*vrši po potrebi saradnju i kontrolu sa organima policije i inspekcije,
*obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca,
*za svoj rad odgovara rukovodiocu

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

III-Posebni uslovi za navedena radna mjesta
Radno mjesto 1:
Uslovi : SSS-šumarski, veterinarski, poljoprivredni, građevinski, opšti smjer, šest  mjeseci radnog iskustva
Radno mjesto 2:
Uslovi :VSS, VŠS, SSS – šumarskog smjera, 1 godina radnog iskustva.

IV- Opšti uslovi koji moraju ispunjavati kandidati:
Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
Da je stariji od 18. godina
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
Da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za poslova u Nacionalnom parku
Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH , tri godine prije objavljivanja konkursa
Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću zaposlenog u Nacionalnom parku

V- Potrebna dokumenta
Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.  Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koji se može prezueti u kancelaariji JU Nacionalni park „Drina“ u Skelanima.
1.Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, te izjave u pisanoj formi:
– Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu  da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH
– Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Nacionalnom parku
– Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH , tri godine prije objavljivanja konkursa
– Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću zaposlenog u Nacionalnom parku

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti fotokopije:
*Diploma o završenoj stručnoj spremi
*Isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja
*Isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom

VI-Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obavješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park „Drina“ Srebrenica, Glavna bb, 75436 Skelani, sa naznakom: Komisiji za prijem na rad u JU Nacionalni park „Drina“ Srebrenica.

Izvor. www.zzzrs.net