JP “Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica”

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Zvornik
Otvoreno do: 22.10.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

JP “Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica” d.o.o. Srebrenica
raspisuje

J A V N I  K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I – Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnom preduzeću “Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica” d.o.o. Srebrenica, za sledeće radno mjesto:

1. Šef Službe za upravljanje programima i projektima …… 1 izvršilac.

II – Opis poslova: Prema pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica” d.o.o. Srebrenica.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

III – Opšti uslovi:
-da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u preduzeću,
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član 9. stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi:
-Visoka stručna sprema – sedmi stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova ili viša stručna sprema – šesti stepen stručne spreme ili 180 ECTS bodova, tehničkog ili društvenog smjera,
-najmanje 5 godina radnog iskustva na istim poslovima,
-završena edukacija iz oblasti upravljanje projektnim ciklusom.

V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Javni konkurs, sa biografijom, tačnom adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su obavezni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sledećih dokumenata –dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Potvrda o prebivalištu – CIPS
-Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci)
-Ovjerena izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član 9. stav 1. Ustava BiH.
-Dokaz o završenom obrazovanju – stepenu stručne spreme
-Dokaz o traženom radnom iskustvu (uvjerenje, potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima je stečeno radno iskustvo)
certifikati, potvrde ili druti dokaz o završenoj formalnoj i neformalnoj edukaciji iz oblasti izrade projekata i upravljanja projektnim ciklusom.

VI – Usmeni intervju i izbor kandidata
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Konkursna Komisija će obaviti usmeni intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o poznavanju načina funkcionisanja i organizacije javnih preduzeća i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pojedinačno i to pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi na intervju smatra se da je odustao od učešća u Javnom konkursu.
Kandidat koji bude izabran, prije zaključivanja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijava sa biografijom za učešće na Javnom konkursu podnosi se u slobodnoj formi sa potrebnim dokumentima navedenim u konkursu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično u sedištu preduzeća  ili putem pošte, na adresu:
JP “Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica” (zgrada Opštine Srebrenica), ulica Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom: “Komisija za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – NE OTVARAJ”.
Dokumenta priložena uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Izvor: www.zzzrs.net