JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NVO ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA / NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

   Opština Bratunac poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) registrovne na području opštine Bratunac da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Bratunac iz sljedećih prioritetnih oblasti:

        1.RAZVOJ SPORTA

         1.1.Uključivanje djece i omladine u sportske aktivnosti na području opštine Bratunac u oblasti košarke

         2.PROJEKTI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG KARAKTERA

2.1.Podrška socijalnom uključivanju starih lica, žena žrtava rata i lica koja se nađu u   stanju socijalne potrebe

2.2.Podrška socijalnom uključivanju djece i omladine sa posebnim potrebama

2.3. Podrška projektima za povećanje nataliteta

          3.KULTURNO UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

3.1.Uključenost mladih u društveni i kulturni život lokalne zajednice

     4.UNAPREĐENJE STANJA ŽIVOTNE SREDINE

     5.TURIZAM

5.1.Promocija turističkih potencijala opštine Bratunac

5.2.Izrada turističke signalizacije

Ukupna sredstva koja će se dodijeliti putem javnog poziva iznose 180.000,00 KM.

Iznos sredstava za odobrene projekte će iznositi:

 • Za oblast sporta: od 3.000,00 KM do 64.500,00 KM
 • Za oblast projekti socijalnog i humanitarnog karaktera: od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM
 • Za oblast kulturno umjetničko stvaralaštvo: od 3.000,00 KM do 23.000,00 KM
 • Za oblast unapređenje životne sredine: od 3.000,00 KM do 18.000,00 KM
 • Za oblast turizam: od 3.000,00 KM do 18.000,00 KM

Opština zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 3 do 6 mjeseci. Izabrane projekte trebalo bi sprovesti u periodu juli 2020.- decembar 2020.

U okviru ovog Javnog poziva neće se finansirati sledeći projekti:

 1. projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Opštine,
 2. projekti koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u   slučajevima kada su dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta,
 3. projekti koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,
 4. projekti koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog   prijedloga ili njihovih partnera
 5. projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
 6. projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20 % od ukupnih troškova projekta,
 7. projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama,kongresima, trening kursevima,
 8. projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
 9. projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
 10. projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca,
 11. projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani.

Pravo učešća:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovima, za sve formalno registrovane OCD i NVO na području opštine Bratunac u skladu sa važećim zakonskim propisima u RS.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijumima za finansiranje projekata mogu dabiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštinske uprave Bratunac.

Preuzimanje dokumentacije:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 06.05.2020.god.slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: oljacucic@gmail.com i r.veselinovic@opstinabratunac.com.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na web stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com

Predaja aplikacija:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora da se dostavi štampanoj formi u zatvorenoj koverti lično tokom radnih dana (ponedeljak-petak), u periodu od 07:00 do 15:00 časova u šalter salu ili poštom na sljedeću adresu:

Opština Bratunac, ul.Trg Miloša Obilića br.8, 75 420 Bratunac

sa naznakom „Za Javni poziv organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata“

Aplikatni projektni prijedlog mora minimalno da sadrži sledeću dokumentciju:

 1. pregled budžeta,
 2. plan aktivnosti i promocije,
 3. administrativni podaci o aplikantu,
 4. finansijska identifikaciona forma,
 5. prijedlog projekta

Uz projektni prijedlog aplikanti dostavljaju i sledeću dodatnu dokumentaciju:

 1. rješenje o registraciji za aplikanta i partnera (ako aplikanti imaju partnera),
 2. uvjerenja o registraciji (JIB),
 3. podaci o ovlaštenoj osobi aplikanta,
 4. uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama
 5. uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih ),
 6. završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha),osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva,
 7. podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima)
 8. drugi dokumenti koji mogu biti relevantni.

Sva tražena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Rok za predaju dokumentacije je do 03.06.2020.god. do 15:00 časova.

Projektni prijedlozi s nepotpunom dokumentacijom i dostavljeni izvan predviđenog roka neće biti razmatrani ni finansirani.

Dokumentacija dostavljena nakon navedenog roka biće razmatrana jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavaće se potvrde o prijemu. Svi podnosioci koji su predali prijedloge projekata biće pismeno obaviješteni o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na Internet stranici opštine www.opstinabratunac.com, kao i na oglasnoj tabli opštine.

Izvor: opstinabratunac.com