JAVNI OGLAS O POKRETANJU POSTUPKA USKLAĐIVANJA I REGISTRACIJE OPŠTINSKIH REDOVA VOŽNJE ZA 2021/2022

Bratunac

Na osnovu člana 25. Stav 2.i člana 27.stav 2.Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske „ br.47/17) i člana 5.Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje („Službeni Bilten opštine Bratunac“ br.2/2018),Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštinske uprave Bratunac,raspisuje

J A V N I  O G L A S

POKRETANJU POSTUPKA USKLAĐIVANJA I REGISTRACIJE OPŠTINSKIH REDOVA VOŽNJE ZA REGISTRACIONI PERIOD 2021/2022

Obavještavamo prevoznike koji obavljaju linijski prevoz lica na području opštine Bratunac da počinje postupak usklađivanja i registracije redova vožnje opštinskih autobuskih linija za 2021/2022.godinu.

Za usklađivanje je potrebno dostaviti:

  1. Zahtjev za usklađivanja sa podacima o prevozniku( tačna adresa, broj telefona,e-mail adresa, ime i prezime direktora preduzeća i kontakt telefon ).
  2. Važeće licence prevoznika ( ovjerene fotokopije)
  3. Po jedan primerak overene kopije registracije privrednog društva, odnosno za preduzetnika ovjerene dozvole za rad
  4. Ovjeren ugovor o kooperaciji od strane svih kooperanata( samo za redove koji se održavaju u kooperaciji)
  5. Redove vožnje prema sledećem:
  • Spisak starih redova vožnje u 5 (pet) primjeraka
  • Spisak starih redova vožnje sa prijedlogom promjena u 5 (pet) primjeraka
  • Prijedloge novih redova vožnje prema obrascu u pravilniku u 5 (pet) primjeraka

Sve navedeno treba biti ovjereno.

Redovi vožnje moraju biti usaglašeni sa Pravilnikom o usklađivanju i registraciji redova vožnje i Daljinarom sa minimalnim vremenima vožnje na opštinskim autobuskim linijama.

Na predlozima redova vožnje obavezno naznačiti da li je predmetni predlog stari sa promjenom ili novi red vožnje. Pogrešno deklarisani predlozi biće saglasno Pravilniku sankcionisani.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Opštinskoj upravi , Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac na adresu ul. Trg Miloša Obilića 8, 75420 Bratunac ili u pisarnicu opštine Bratunac (šalter br.1), najkasnije do 26.februara 2021.godine do 15 časova.

Dokumenta se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na kojoj treba pisati „ Za usklađivanje redova vožnje –ne otvarati“.

Svi nepotpuni i neblagovremeno podneti zahtjevi za usklađivanje redova vožnje neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj oglas će biti objavljen na internet stranici opštine Bratunac i na oglasnoj tabli opštinske uprave Bratunac.

                                                                                                                          v.d. NAČELNIK ODJELJENJA

Mr.sc. Ševko Karić,dipl.ing.građ. s.r.

Izvor: opstinabratunac.com