JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U OPŠTINSKU UPRAVU BRATUNAC

Na osnovu člana 77 i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Sl.Glasnik RS“ br.97/16), član 7. Stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Sl.Glasnik RS“ br.42/17)  člana 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Bratunac (Sl.Bilten opštine Bratunac br.7/17, 1/18 i  5/19) i člana 67. Statuta opštine Bratunac („Službeni Glasnik opštine Bratunac“ br.10/2017), Načelnik opštine Bratunac raspisuje:
J A V N I     K O N K U R S
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS  NA NEODREĐENO VRIJEME
 U OPŠTINSKU UPRAVU BRATUNAC
I – Raspisuje se Jvni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Bratunac na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. Komunalni policajac……………………………………………………………………………………….. 1 izvršilac
2. Urbanističko-građevinski inspektor ……………………………………………………………….. 1izvršilac
3. Stručni saradnik za pružanje pomoći građanima
pri podnošenju zahtjeva u šalter sali i poslove arhive…………………………………….. 1 izvršilac
4. Vozač-rukovaoc građevinskim mašinama……………………………………………………………1 izvršilac
5. Radnik na održavanju čistoće……………………………………………………………………………1 izvršilac
Tekst Javnog konkursa može se preuzeti OVDJE 
Prijava na Javni konkurs može se preuzeti OVDJE
Izvor: opstinabratunac.com