BRATUNAC – OGLAS ZA PRODAJU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16),  člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Bratunac („Službeni Glasnik opštine Bratunac“, broj 10/17), Odluke o načinu i uslovima javne prodaje gradskog građevinskog zemljišta br.01-022-131/2019 („Službeni glasnik opštine Bratunac“, broj 6/19), Načelnik opštine Bratunac raspisuje:
 O G L A S 
O PRODAJI GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 
 
I  PREDMET PRODAJE
Opština Bratunac, sa sjedištem u Bratuncu, ul. Trg Miloša Obilića br.8, 75 420 Bratunac JIB:4401444710003,  putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), prodaje gradsko građevinsko zemljište u Bratuncu, označeno kao k.p.br.2473/2, pašnjak 1 klase, površine 567 m2, upisane u List nepokretnosti br.1887 u KO Bratunac,  u posjedu opštine Bratunac 1/1.
Predmetno zemljište nalazi se u IV zoni gradskog građevinskog zemljišta i ima mogućnost priključka na gradsku vodovodnu, kanalizacionu, telekomunikacionu i elektrodistributivnu mrežu.
Sve potrebne informacije o građevinskom zemljištu,  uvid u dokumentaciju kao i obilazak i razgledanje zemljišta može se izvršiti svakim radnim danom do datuma  održavanja licaticacije,  u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, uz prisustvo ovlaštenih lica Opštinske uprave Bratunac.
II  POČETNA PRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA 
Početna prodajna cijena gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I ovog Oglasa iznosi 32,14 KM po jednom metru kvadratnom, odnosno za ukupnu površinu od 567 m2 18.223,38 KM.
III  DAN, ČAS I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE
Usmeno javno nadmetanje-licitacija održaće se  dana 25.09. 2020.god. (petak) sa početkom u 11,00 časova u zgradi Opštinske uprave Bratunac, ul.Trg Miloša Obilića br.8, Bratunac, kancelarija br.34.
Javnom nadmetanju –licitaciji dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave (punomoć mora biti sačinjena u formi notarske isprave).
Kompletan tekst Oglasa može se preuzeti OVDJE
Obrazac za podnošenje prijave može se preuzeti OVDJE
 Izvor: opstinabratunac.com