Bratunac: Naredba o preduzimanju novih mjera dezinfekcije i povišene higijene u trgovinama prehrane

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa 2019-nSoV. i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 26.03.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
N  A  R  E  D  B  U
O preduzimanju mjera dezinfekcije i povišene higijene u trgovinama prehrane
Član 1.
 U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti izazvane novim virusom korona „COVID-19“, te zaštite i spasavanja stanovništva na teritoriji opštine Bratunac,naređuju se mjere dezinfekcije i povišene higijene u:
1. Trgovačkim centrima Z market, Tropik i Robot, marketima i samoposlugama, na  način tako da:
• prilikom ulaska, prilikom kretanja kroz prodajni objekat i na izlasku iz prodajnog objekta svi kupci imaju na sebi maske i rukavice,
• da zabrane ulazak licima ako nemaju na sebi maske i rukavice ili da obezbjede istima na ulazu masku i rukavice,odnosno dezinfekciono sredtvo za ruke.
• da obezbjede ispred ulaza postavljanje sunđera/spužve debljine minimum 5 cm i korita/plastične posude dimenzija 50h70 cm ili 60h90 cm za dezinfekciju obuće, a sredstvo za dezinfekciju će obezbjediti opština Bratunac.
2. Svim ostalim trgovinama prehrane, na način tako da:
• prilikom ulaska, prilikom kretanja kroz prodajni objekat i na izlasku iz prodajnog objekta svi kupci imaju na sebi maske i rukavice
• da zabrane ulazak licima ako nemaju na sebi maske i rukavice
Član 2.
U slučaju kršenja mjera iz člana 1.ove naredbe prodajnom objektu će se zabraniti rad.
Član 3.
Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.
Član 4.
Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
                                                                                                                                               NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                                               Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš..s.r.