BRATUNAC: NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD KORONA VIRUSA

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), na osnovu tačke 9. Zaključka Republičkog štaba br.52-1/20 od 17.08.2020.godine i Odluke štaba za vanredne situacije Bratunac od 19.08.2020.godine, Načelnik opštine donosi:

N A R E D B U

o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom

korona (COVID-19) na području opštine Bratunac

Član 1.

Ograničava se rad od 06,00 do 24,00 časa u periodu do 31.08.2020. godine svakim radnim danom i u dane vikenda i to:

– Ugostiteljskim objektima za ishranu, piće i smještaj

– Ugostiteljskim objektima za ishranu i piće sa sjedištem u mjestu Krasanpolje,lokalitet Rajska plaža

– Priređivačima igara na sreću

Navedeni objekti iz prethodnog stava moraju biti zatvoreni u 24 časa (bez gostiju) i nije dozvoljeno „vrijeme tolerancije“.

Član 2.

Za trgovinske i zanatsko preduzetničke radnje primjenjuje se radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko preduzetničkim radnjama na području opštine Bratunac („Službeni Bilten opštine Bratunac“ br.7/2011).

Član 3.

Rad u subjektima iz člana 1. i 2. organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

Član 4.

Zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu i u zatvorenom prostoru gdje nije moguće obezbjediti fizičku distancu od minimum 1,5 metar do 31.08.2020.godine.

Zabranjuju se sva organizovanja proslava i žurki u ugostiteljskim objektima i na otvorenom prostoru na području opštine Bratunac do 31.08.2020.godine.

Zabranjuje se unutar i van ugostiteljskih objekata do 31.08.2020.godine i to:

– Izvođenje muzike uživo

– Postavljanje barskih stolova i stolica

– Stajanje za šankom i drugim mjestima u objektu

– Korišćenje nargila

Stolove i stolice za sjedenje unutar i van ugostiteljskih objekata postaviti na način da udaljenost između istih ne bude manja od 1,5 metra.

Za sve ono što nije regulisano ovom Naredbom primjenjivaće se mjere propisane odredbama Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br.52-1/20 od 17.08.2020.godine.

Član 5.

Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

Član 6.

O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 5. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski štab za vanredne situacije.

Član 7.

Danom donošenja ove Naredbe stavlja se van snage Naredba br.02-020-153-10/20 od 06.08.2020.godine.

Član 8.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“

Komandant štaba
NAČELNIK OPŠTINE
Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš.s.r.

Izvor: opstinabratunac.org