BRATUNAC: 26. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

NAJAVA 26. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC

26. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC

zakazana je za dan 11.08.2020. godine (utorak)

sa početkom u 10,00 časova, u Kino sali u zgradi Doma kulture u Bratuncu

Za sjednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D:

  1. USVAJANjE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA DVADESET PETE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
  2. INFORMACIJA O REALIZACIJI SKUPŠTINSKIH ZAKLjUČAKA SA PRETHODNE SJEDNICE SO-e
  3. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANjU NACRTA REBALANSA BUDžETA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2020. GODINU
  4. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPŠTINE BRATUNAC ZA PERIOD 01.01.-30.06.2020. GODINE
  5.  INFORMACIJA O PROVEDENOJ FINANSIJSKOJ REVIZIJI OPŠTINE BRATUNAC ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019. GODINE
  6. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA UPISA OSNOVNOG KAPITALA JZU „DOM ZDRAVLjA“ BRATUNAC U SUDSKI REGISTAR OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELjINI
  7. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRIĆU AKUMULIRANOG GUBITKA JZU „DOM ZDRAVLjA“ BRATUNAC IZ NERASPOREĐENIH DOBITI
  8. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANjU IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA NASELjENOG MJESTA BRATUNAC
  9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU GODIŠNjE PAUZE U RADU SKUPŠTINE ZA 2020. GODINU
  10. ODBORNIČKA PITANjA