Zakon o visokom obrazovanju u interesu studenata

Ministarstvo prosvjete i kulture RS intenzivno radi na pripremi Prijedloga zakona o visokom obrazovanju da bi se, između ostalog, riješila pitanja koja se odnose na produžetak roka za upis naredne godine studija.

Iz Ministarstva napominju da su u više navrata upozoravali rukovodstvo visokoškolskih ustanova da je novi zakon o visokom obrazovanju neophodno donijeti prije početka akademske 2016/2017. godine, kako bi se u interesu studenata produžio rok za završetak diplomskog i postdiplomskog studija za one studente koji su upisani prema odredbama Zakona o univerzitetu u trajanju od četiri godine, a koji prema važećem zakonu po započetom nastavnom planu i programu moraju završiti studij najduže do kraja akademske 2015/2016. godine.

Novim zakonom je neophodno takođe produžiti važenje odredbe kojom je propisano da student koji nije ostvario 60 ECTS bodova ima pravo upisa naredne godine sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta.

„Rukovodstvo visokoškolskih ustanova, međutim, nije obavijestilo studente o prestanku važenja ove dvije odredbe Zakona o visokom obrazovanju sve do prošle sedmice“, poručuju iz Ministarstva.

Kada je riječ o zahtjevu Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci koji se odnosi na povlačenje Nacrta zakona o visokom obrazovanju iz zakonodavne procedure, Ministarstvo prosvjete i kulture nije dobilo od studenata u pisanom obliku nijednu primjedbu na to koja konkretno odredba Nacrta zakona o visokom obrazovanju nije dobra.

Oni podsjećaju da su u pisanju Nacrta zakona o visokom obrazovanju učestvovali predstavnici Unije studenata Republike Srpske.

Nacrtom zakona o visokom obrazovanju predviđeno je, između ostalog, pooštravanje kadrovskih, prostornih i materijalno-tehničkih uslova za osnivanje visokoškolskih ustanova i studijskih programa s ciljem da se zaustavi njihovo neplansko i nepotrebno osnivanje na svakom koraku, obavezna akreditacija studijskih programa, što je neophodno za mobilnost akademskog osoblja i studenata, te prepoznavanje njihovih diploma u inostranstvu, da broj predmeta po jednom semestru bude šest, da se ne bi desilo kao sada da na određenom studijskom programu studenti polažu 21 predmet.

Pooštreni su kriterijumi za izbor u nastavno-naučna i saradnička zvanja kako bi podigli kvalitet nastavnog procesa, propisano je da je nastavniku zabranjeno da od studenata zahtijeva kupovinu obaveznog i preporučenog udžbenika i priručnika, kao i drugu preporučenu literaturu i posjedovanje takvog udžbenika, odnosno priručnika u postupku provjere znanja, te da je akademsko osoblje obavezno ličnim prisustvom i anagažmanom u potpunosti realizovati utvrđeni plan i program iz nastavnog predmeta za koji je odgovoran.

U Ministarstvu smatraju da su sve ove mjere u interesu studenata i treba da doprinesu kvalitetu visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

STARI STUDENTI PRIJETE USTAVNOM SUDU

Na adresu naše redakcije stiglo je saopštenje od „starih“ studenata u kojem je navedeno da su se isti obratili Ministarstvo prosvjete i kulture povodom ovog problema.

„Ukoliko se odustane od donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju, tražimo izmjenu i dopunu postojećeg Zakona o visokom obrazovanju po hitnoj proceduri, da studenti upisani na osnovni studij u trajanju četiri godine mogu završiti ove studije najkasnije do kraja akademske 2017/2018. godine.

Napominjemo da ukoliko Ministarstvo prosvjete i kulture ne prihvati ovu inicijativu, bićemo prinuđeni da se obratimo Ustavnom sudu Republike Srpske sa inicijativom za ocjenu ustavnosti člana 181. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju u odnosu na član 38. Ustava Republike Srpske.“

izvor:

mondo.ba