Opština Bratunac raspisuje javni poziv za raspodjelu sredstava za sport

Na osnovu člana 9.Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport i fizičku kulturu za 2020.godinu,Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, raspisuje:

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava za sport

Budžetom opštine Bratunac za 2020.godinu, objavljen u „Službenom glasniku Opštine Bratunac“ br.7/19,na poziciji GRANTOVI NEPROFITNIM SUBJEKTIMA U ZEMLJI,predviđen je iznos od 350.000 KM – za sredstva za sport.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu sportskim kolektivima je 88.8% ( redovna sredstva ) iznose 310.800,00 KM ,dok će rezerva iznositi 11,2% ili     39.200,00 KM.

Pozivaju se svi registrovani sportski kolektivi sa područja opštine Bratunac da apliciraju na pomenuta sredstva.

Pravo na raspodjelu sredstava iz budžeta opštine, pozicije – sredstva za sport ( sportski savez ) imaju:

–      Sportski klubovi ( ligaškog i turnirskog tipa takmičenja ),

–      Sportovi promotivnog karaktera

Kriteriji za dodjelu sredstava

 

Opšti kriterijumi:

–      Rješenje o registraciji organizacije ili kluba,

–      Izvještaj korisnika o utrošku sredstava dobijenih za prethodnu godinu,

–      Godišnji program rada,

–      Finansijski plan rada za narednu godinu,

–      Sportski bilans uspjeha kluba u prethodnoj godini

Posebni kriterijumi:

     1.Pripadnost prioritetnoj grani sporta,

2. Stepen – rang takmičenja,

3. Tradicija kluba i postignuti rezultati,

4. Stepen zastupljenosti ženske populacije,

5. Učešće kluba na zvaničnim međunarodnim takmičenjima,

6. Stručni rad sa mlađim selekcijama, postignuti rezultati i

broj članova aktivnih sportista,

7. Masovnost grane sporta i broj klubova u ligi gdje se takmiči,

8. Blagovremeno dostavljanje programa rada i finansijskih

planova i izvještaja

 Javni poziv ostaje otvoren do 18.02.2020.g.

Aplikacije se predaju u šalter sali sa naznakom „ Javni poziv za raspodjelu sredstava za sport “, načelniku odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

NAČELNIK ODJELJENJA ZA

PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Mr.sci. Ševko Karić  s.r.