Na teritoriji opštine Bratunac sistematska deratizacija od 10. septembra

BratunacU cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, Opštinska uprava Bratunac provodi sistematsku deratizaciju na području opštine u periodu od 10.09. do 17.09.2018. godine.

Sistematskom deratizacijom obuhvaćena su: individualna domaćinstva sa pratećim objektima, stambeni fond u društvenom vlasništvu – zajedničke prostorije, individualne zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, objekti radnih organizacija, objekti ustanova (školske, predškolske, kulturne i vjerske), zelene i druge površine, otvoreni kanali i vodotokovi, kanalizaciona mreža i svi ostali objekti i površine na području opštine Bratunac gdje postoji mogućnost prisustva glodara.

Sistematsku deratizaciju na području opštine Bratunac vršiće preduzeće za sanitarno-ekološku zaštitu, proizvodnju, trgovinu, usluge i promet „Sanitarac“ iz Vlasenice, koje je odabrano za vršenje ove usluge u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Ovo preduzeće će pripremiti najkvalitetnije materijale za deratizaciju u količini dovoljnoj za maksimalan uspjeh akcije, a koja neće ekološki narušiti okolinu, zdravlje ljudi i domaćih životinja.

Opština Bratunac će finansirati sistematsku deratizaciju za komplet kanalizacionu mrežu sa svim šahtovima, sve osnovne škole i srednju školu, obale rijeke Glogove i Križevice, objekat crvenog krsta, zelene i druge javne površine, Dom zdravlja Bratunac, zgradu opštine, zgradu Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac, objekat Doma kulture – prostorije u vlasništvu opštine Bratunac, kao i ostale površine i objekte kojima gazduje opština.

Ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema važećem cjenovniku preduzeća za sanitarno-ekološku zaštitu, proizvodnju, trgovinu, usluge i promet „Sanitarac“ Vlasenica iz Vlasenice.

Nadzor nad izvođenjem sistematske deratizacije vršiće nadležna inspekcija Opštinske uprave Bratunac.

Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su omogućiti nesmetano vršenje usluga na obaveznoj sistematskoj deratizaciji.

Sve informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštinske uprave Bratunac, u vremenu od 7 do 15 časova. Kontakt telefoni: 056/411-097 i 056-411-037, navodi se na sajtu Opštine Bratunac.