Koje su nadležnosti vlasti koju biramo na sutrašnjim lokalnim izborima u BiH

U jeku predizborne kampanje za lokalne izbore u BiH kandidati za načelnike i općinska vijeća doticali su se tema koje nemaju nikakve veze s nadležnostima lokalnih vlasti.

Lokalna samouprava u BiH razvija se kroz dva odvojena sistema i to onaj u Federaciji BiH i onaj u Republici Srpskoj. Pošto se entiteti Bosne i Hercegovine međusobno veoma razlikuju, tako i lokalna samouprava ima različit tretman u entitetima.

To se ogleda u različitim nadležnostima koje ustavi i zakoni povjeravaju općinama kao jedinicama lokalne samouprave, u različitom stepenu u kojem općine ostvaruju povjerene im ovlasti i u različitom odnosu općina sa višim nivoima vlasti.

Ustav BiH ne sadrži nijednu izričitu odredbu o lokalnoj samoupravi.
Samo se na jednom mjestu govori o teritorijalnoj organizaciji BiH, i to u
odredbi kojom se utvrđuje obaveza entiteta i svih njihovih administrativnih jedinica da su dužni pridržavati se ustava i općih načela međunarodnog
javnog prava.

Pitanje nadležnosti, uz pitanje finansiranja, predstavlja ključno pitanje određenja pozicije jedinica lokalne samouprave. Nadležnosti jedinica lokalne samouprave mogu biti izvorne, odnosno vlastite, i eventualno one koje se delegiraju od viših nivoa vlasti. Vlastite, odnosno izvorne nadležnosti jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine propisane su zakonom i statutima.

U Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH stoji da jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadležnosti ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na osnovu ustava i zakona.

U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:

osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu s Ustavom;
donošenje budžeta jedinice lokalne samouprave;
donošenje programa i planova razvoja jedinice lokalne samouprave i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje;
utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline;
donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući zoniranje;
utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje;
utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara;
utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave;
utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture;
organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza;
utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unapređenje mreže ustanova te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja;
osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja;
osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta;
ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta te osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu s potrebama stanovništva i mogućnostima jedinice lokalne samouprave;
analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa;
uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
raspisivanje referenduma za područje jedinice lokalne samouprave;
raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju jedinica lokalne samouprave;
preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja;
osiguravanje uvjeta rada lokalnih radijskih i TV stanica u skladu sa zakonom;
osiguravanje i vođenje evidencija o ličnim stanjima građana i biračkih spiskova;
poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama;
organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama;
uspostavljanje organizacije mjesne samouprave;
zaštita životinja.

Organi općine kao osnovne jedinice lokalne samouprave u FBiH jesu općinsko vijeće i općinski načelnik. To u prijevodu znači da je u općini općinsko vijeće, a u gradu gradsko vijeće, odnosno u općini je općinski načelnik, a u gradu gradonačelnik.

Općinsko vijeće je zastupničko tijelo građana koje odlučuje u okviru
svojih nadležnosti i odgovornosti, ali ono nema zakonodavnu funkciju s obzriom na to da nema nadležnosti za donošenje i usvajanje zakona, već
isključivo statuta, budžeta i drugih akata koji nemaju zakonsku snagu.

Vijeće u okviru svojih nadležnosti:

priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut jedinice lokalne samouprave;
usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta jedinice lokalne samouprave;
donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom;
donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave;
donosi odluke o zaduživanju;
donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;
donosi plan korištenja javnih površina;
donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;
donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge oblike organiziranja;
donosi odluke o proglašenju praznika jedinice lokalne samouprave;
donosi odluke o nagradama i priznanjima jedinica lokalne samouprave;
bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg vijeća;
donosi odluke o raspisivanju referenduma;
razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima načelnika/ce;
osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne samouprave;
donosi poslovnik o svom radu;
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Općinski načelnik glavni je i jedini izvršni organ u općini. Načelnik je dužan redovno informirati vijeće o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave, odgovarati na zastupnička pitanja i inicijative, na način i u rokovima utvrđenim statutom. Međusobni odnosi vijeća i načelnika zasnivaju se na principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje
vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcionisanje jedinica
lokalne samouprave.

Načelnik/ca u okviru svoje nadležnosti:

predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave;
donosi akte iz svoje nadležnosti;
izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta;
predlaže odluke i druge opće akte vijeću;
provodi politiku jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukama vijeća, izvršava budžet jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća;
izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave;
utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi jedinice lokalne samouprave;
donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave;
realizira saradnju jedinice lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima vijeća i njegovih radnih tijela;
podnosi izvještaj vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svojim aktivnostima.

Lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine usvajanjem novog Zakona o principima lokalne samouprave iz 2006. modernizovana je i znatno usklađena s principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.